Voldsoffererstatning for vold eller overgrep skjedd i utlandet

Av 9. juli 2020 oktober 9th, 2020 Nyheter, Voldsoffererstatning

Kan jeg få voldsoffererstatning for vold eller overgrep skjedd i utlandet?

Utenlandsopphold er som oftest forbundet med positive opplevelser. Men hvordan er det dersom man  blir utsatt for vold eller overgrep mens man oppholder seg utenfor Norge? Har man rett på voldsoffererstatning for vold eller overgrep skjedd i utlandet?

Voldsoffererstatningsordningen gjelder i utgangspunktet kun i Norge

Hovedregelen er at det bare ytes voldsoffererstatning for straffbare handlinger som har funnet sted i Norge og Svalbard. Dette følger av voldsoffererstatningsloven § 2. Voldsoffererstatningsordningen kan i tillegg komme til anvendelse på vold eller overgrep som finner sted på norsk fartøy, boreplattform eller på innretning/anlegg for utforskning eller utnytting av undersjøiske naturforekomster på den norske del av kontinentalsokkelen. Utover dette må erstatningskrav i utgangspunktet søkes dekket etter tilsvarende erstatningsordning i det aktuelle landet hvor den straffbare voldshandlingen ble begått.

Unntak for land uten tilsvarende erstatningsordning

Etter voldsoffererstatningsloven § 2 andre ledd er det likevel åpnet for å fravike hovedregelen i visse tilfeller. Det kan tilkjennes erstatning etter norsk voldsoffererstatningsordning for voldshandlinger begått i utlandet dersom du hadde fast bopel i Norge på skadetidspunktet, og det foreligger særlige grunner til å fravike hovedregelen.

Ved vurderingen av om det foreligger «særlige grunner» er det i praksis lagt avgjørende vekt på om det finnes en voldsoffererstatningsordning i det aktuelle landet tilsvarende den vi har i Norge eller at skadelidte har vesentlig dårligere rettigheter enn etter norsk  ordning. Finnes ikke tilsvarende erstatningsordning, eller den utenlandske ordningen ikke omfatter erstatningskrav som normalt ville blitt dekket i Norge, kan kravet fremmes overfor Kontoret for voldsoffererstatning.

Kontoret har lagt til grunn at det ikke finnes tilsvarende erstatningsordning blant annet i land som Thailand, Tyrkia, Polen og Russland.

Oppreisningserstatning er et erstatningskrav som er særlig aktuelt i volds- og overgrepssaker, og som ofte ikke omfattes av utenlandske ordninger. I prinsippet kan du da søke om oppreisning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Hva gjør du dersom du ønsker å fremme erstatning for vold eller overgrep i utlandet?

Der hvor det finnes en erstatningsordning må du først rette kravet mot det aktuelle landets voldsoffererstatningsordning før du eventuelt sender søknad til Kontoret for voldsoffererstatning.

Spania, Hellas, Italia og en rekke andre EU-land har tilsvarende ordninger, selv om rettigheter vil variere fra land til land. En oversikt over hvilke land i EU dette gjelder og hva som kan erstattes kan du blant annet finne her (https://e-justice.europa.eu/content_if_my_claim_is_to_be_considered_in_this_country-491-en.do).

For land utenfor EU kan man eventuelt kontakte landets ambassade for nærmere opplysninger.

Vår erfaring tilsier at Kontoret for voldsoffererstatning vil kunne avslå din søknad dersom du ikke kan dokumentere at landet ikke har en tilsvarende ordning som kommer til anvendelse eller hvor det ikke fremgår skriftlig avslag på at den aktuelle ordningen ikke inkluderer den typen erstatningskrav det er fremmet erstatning for. Praksis fra Erstatningsnemnden viser også at det legges avgjørende vekt på hvorvidt kravet er realitetsbehandlet etter den utenlandske ordningen, og ikke hva utfallet av behandlingen ble.

Å kreve voldsoffererstatning fra utlandet er i mange tilfeller komplisert. Vi kan som ledd i en søknad til Kontoret for voldsoffererstatning bistå deg med å fremme krav mot utenlandsk voldsofferordning. Vi har erfaring med volds- og overgrepssaker begått i en rekke land, og vi vet hvordan man skal gå frem.

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen
Vi vurderer din sak helt gratis. Din sak sendes inn kryptert og forblir privat behandlet hos oss.


Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.