Erstatning for vold og overgrep i utlandet

Av 9. juli 2020desember 11th, 2020Nyheter, Voldsoffererstatning
Erstatning for vold og overgrep i utlandet, sjekk voldsoffererstatningsloven.

Kan jeg få erstatning for vold og overgrep skjedd i utlandet?

Utenlandsopphold er som oftest forbundet med positive opplevelser. Men hvordan er det dersom man  blir utsatt for vold og overgrep i utlandet? Har man rett på erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatningsordningen gjelder i utgangspunktet kun i Norge

Hovedregelen er at det bare ytes erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning for straffbare handlinger begått i Norge og Svalbard. Dette følger av voldsoffererstatningsloven § 2. Voldsoffererstatningsordningen gjelder også for vold og overgrep begått på norsk fartøy, boreplattform og enkelte innretninger på den norske kontinentalsokkelen. Utover dette må erstatningskrav i utgangspunktet søkes dekket etter tilsvarende erstatningsordning i det aktuelle landet hvor den straffbare voldshandlingen ble begått.

Unntak for land uten tilsvarende erstatningsordning

Etter voldsoffererstatningsloven § 2 andre ledd er det likevel åpnet for å fravike hovedregelen i visse tilfeller. Det kan tilkjennes erstatning etter norsk voldsoffererstatningsordning for vold og overgrep i utlandet under visse betingelser. For det første kreves at du hadde fast bopel i Norge på skadetidspunktet. For det andre må det foreligge særlige grunner til å fravike hovedregelen.

Ved vurderingen av om det foreligger «særlige grunner» er det i praksis lagt avgjørende vekt på om det finnes en voldsoffererstatningsordning i det aktuelle landet tilsvarende den vi har i Norge. Eller at skadelidte har vesentlig dårligere rettigheter enn etter norsk  ordning. Finnes ikke tilsvarende erstatningsordning, eller den utenlandske ordningen ikke omfatter erstatningskrav som normalt ville blitt dekket i Norge, kan kravet fremmes overfor Kontoret for voldsoffererstatning.

Kontoret for voldsoffererstatning har lagt til grunn at det ikke finnes tilsvarende erstatningsordning blant annet i land som Thailand, Tyrkia, Polen, Romania og Russland.

Oppreisningserstatning er et erstatningskrav som er særlig aktuelt i volds- og overgrepssaker. Denne erstatningsposten omfattes ofte ikke av utenlandske ordninger. I prinsippet kan du da søke om oppreisning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Hva gjør du dersom du ønsker å fremme erstatning for vold og overgrep i utlandet?

Der hvor det finnes en erstatningsordning må du først rette kravet mot det aktuelle landets voldsoffererstatningsordning før du eventuelt sender søknad til Kontoret for voldsoffererstatning.

Spania, Hellas, Italia og en rekke andre EU-land har tilsvarende ordninger. Rettigheter vil imidlertid variere fra land til land. En oversikt over hvilke land i EU dette gjelder og hva som erstattes kan du blant annet finne her (https://e-justice.europa.eu/content_if_my_claim_is_to_be_considered_in_this_country-491-en.do).

For land utenfor EU kan man eventuelt kontakte landets ambassade for nærmere opplysninger.

Vår erfaring tilsier at Kontoret for voldsoffererstatning vil kunne avslå din søknad dersom du ikke kan dokumentere at landet ikke har en tilsvarende ordning som kommer til anvendelse, Det samme gjelder hvor det ikke fremgår skriftlig avslag på at den aktuelle ordningen ikke inkluderer den typen erstatningskrav det er fremmet erstatning for. Praksis fra Erstatningsnemnden viser også at det legges avgjørende vekt på hvorvidt kravet er realitetsbehandlet etter den utenlandske ordningen, og ikke hva utfallet av behandlingen ble.

Å kreve voldsoffererstatning fra utlandet er i mange tilfeller komplisert. Vi kan som ledd i en søknad til Kontoret for voldsoffererstatning bistå deg med å fremme krav mot utenlandsk voldsofferordning. Vi har erfaring med volds- og overgrepssaker begått i en rekke land, og vi vet hvordan man skal gå frem.