Vilkår for pasientskadeerstatning

 

For at man skal få erstatning etter pasientskadeloven må tre hovedvilkår være oppfylt.

1.) Som utgangspunkt må det ha oppstått en svikt ved behandlingen. Med svikt menes at behandlingen ikke har vært i tråd med god medisinsk praksis. Det er ikke et krav at noen kan klandres for svikten.

2.) Behandlingssvikten må ha forårsaket skade. Det må foreligge årsakssammenheng. Skade og plager som skyldes grunnsykdommen faller som hovedregel utenfor.

3.) Pasientskaden må ha ført til et økonomisk tap eller en varig og betydelig skade. Med varig menes at skaden vedvarer i minst ti år. At skaden er betydelig vil si at den utgjør en medisinsk invaliditet på minst 15 prosent. Hvis det økonomiske tapet er under 10 000 kroner, kan du ikke kreve erstatning.

I noen tilfeller gjøres det unntak fra kravet om svikt ved behandlingen. Blant annet gjelder det ved sykehuspåført infeksjon og uventet stor behandlingsskade.

Les mer om pasientskadeordningen her.