Vilkår for pasientskadeerstatning

 

For at man skal få erstatning etter pasientskadeloven må tre hovedvilkår være oppfylt.

1.) Som utgangspunkt må det ha oppstått en svikt ved behandlingen. Med svikt menes at behandlingen ikke har vært i tråd med god medisinsk praksis. Det er ikke et krav at noen kan klandres for svikten. Svikt kan eksempelvis foreligge ved manglende indikasjon for behandlingen, altså at det ikke var tilstrekkelig medisinsk grunnlag for behandlingen, eller at selve utføringen av operasjon og annen behandling ikke er i tråd med god medisinsk praksis. Det samme gjelder hvor diagnostisering, utredning eller behandling har vært forsinket  og/eller mangelfull. Vurderingen av om det foreligger svikt gjøres som hovedregel ut fra den medisinske praksisen som gjaldt på behandlingstidspunktet. Det forekommer også at det foreligger svikt ved informasjonen som skal gis i forkant av behandling (informasjonssvikt). I noen tilfeller gjøres det unntak fra kravet om svikt. Blant annet gjelder det ved sykehuspåført infeksjon eller hvor  skaden er spesielt stor eller uventet.

2.) Behandlingssvikten må ha forårsaket skade. Det må altså foreligge årsakssammenheng mellom behandlingssvikten og skaden som har oppstått. Skyldes skaden selve sykdommen eller tilstanden man kom inn til behandling for (grunnskaden)  foreligger normalt ikke årsakssammenheng.

3.) Pasientskaden må ha ført til et økonomisk tap eller en varig og betydelig skade. Med varig menes at skaden vedvarer i minst ti år. At skaden er betydelig vil si at den utgjør en medisinsk invaliditet på minst 15 prosent. Det stilles i utgangspunktet også krav til årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og behandlingsskaden. Ville tapet oppstått selv om behandlingsskaden tenkes borte vil fort vilkåret ikke være oppfylt. Hvis det økonomiske tapet er under 10 000 kroner, kan du ikke kreve erstatning av Norsk pasientskadeerstatning. I så tilfelle kan man henvende seg til behandlingsstedet som utførte feilbehandlingen, og søke erstatning direkte.

Ansvarsvurderingen i pasientskadesaker er ofte komplisert. Problemstillingene reiser gjerne både vanskelige medisinske og juridiske spørsmål. Er du usikker på om vilkår for pasientskadeerstatning er oppfylt i din sak, kan du ta kontakt for gratis og uforpliktende førstehåndvurdering.

Les mer om pasientskadeordningen her.