Påkjørt i fotgjengerfelt?

Av 27. mai 2019oktober 20th, 2020Nyheter, Trafikkskade
Påkjørt i fotgjengerfelt? Få erstatning.

Påkjørt i fotgjengerfelt?

Har du blitt påkjørt i fotgjengerfelt har du som hovedregel krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet. Ansvaret for skade på fotgjengere er i utgangspunktet objektivt, og man trenger ikke påvise skyld annet enn at bilen har kjørt på deg mens du befant deg i eller i umiddelbar nærhet til fotgjengerfeltet.

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS har lang erfaring med erstatningsoppgjør etter påkjørsel av gående i gangfelt, og er ett av landets ledende advokatfirmaer innen personskadeerstatning.

Kontakt oss for gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Erstatningsutmåling etter påkjørsel av fotgjenger

Erstatningen ved påkjørsel av fotgjenger skal utmåles etter skadeserstatningsloven. Bestemmelsen gir rett på erstatning for påført og fremtidig inntektstap, påført og fremtidige merutgifter , menerstatning ved betydelig skade, samt oppreisningserstatning. jf. skadeserstatningsloven §§ 3-1,3-2 og 3-5.  Som skadelidt har man i utgangspunktet krav på full erstatning. Du kan lese mer om erstatningsutmåling her.

Særlig om oppreisningserstatning

Dersom påkjørsel skyldes grov uaktsomhet fra førerens side kan du ha krav på oppreisning. Skadeserstatningsloven § 3-5 gir hjemmel for å pålegge den som med grov uaktsomhet har «voldt skade på person».

For at handlemåten skal kunne karakteriseres som grovt uaktsom, må den representere et markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte. Det må dreie seg om en opptreden som er sterkt klanderverdig. Skadevolder må være vesentlig mer å klandre enn hvor det er tale om alminnelig uaktsomhet. Det skal foretas en bred skjønnsmessig vurdering av handlemåten.

Utgangspunktet er at det gjelder en streng aktsomhetsnorm for bilførere . Dette på grunn av det store skadepotensialet knyttet til bilkjøring.  Selv et øyeblikks uoppmerksomhet kan få fatale følger. Utgangspunktet er derfor at bilføreren – så langt som praktisk mulig – kontinuerlig har oppmerksomheten rettet mot trafikken. Aktsomhetsplikten illustreres også av at vegtrafikkloven § 3 nå pålegger trafikantene å opptre slik at det «ikke kan oppstå fare».

Aktsomhetskravet skjerpes ytterligere ved kjøring nær oppmerket fotgjengerfelt. Trafikkreglene § 9 fastsetter at kjørende har vikeplikt for gående «som befinner seg i gangfeltet eller er på veg ut i det». Bilføreren skal altså ikke bare holde øye med om noen befinner seg i fotgjengerfeltet, men også med om noen er i ferd med å gå ut i det.

Etter skadeserstatningsloven § 3-5 skal retten utmåle oppreisningserstatning til det den «finner rimelig». Det skal gjelde for den voldte tort og smerte (lidelsen) og for annen krenking eller skade av ikke-økonomisk art. Loven legger opp til en skjønnsmessig helhetsvurdering. Etter rettspraksis skal det tas hensyn til handlingens objektive grovhet, skadevolderens skyld, den subjektive opplevelsen skadelidte har hatt, samt arten og omfanget av de påførte skadevirkningene.