Løsemiddelskade, få advokathjelp hos oss.

Løsemiddelskade

Løsemiddelskade er skade som følge av løsemiddelforgiftning, forgiftning på grunn av opptak av løsemiddel i kroppen. Løsemidler brukes hyppig i arbeidslivet og i hverdagslivet. Løsemiddelskade fra arbeid godkjennes som yrkesskade og er ikke uvanlig som yrkesskade i yrker der hvor kjemikaliehåndtering er en del av arbeidshverdagen. Noen yrkesgrupper som særlig kan være utsatt for løsemiddelskade er for eksempel kraftverkarbeidere, jernbanearbeidere, kjemikaliefabrikkarbeidere, gummifabrikkarbeidere, raffineriarbeidere, mekanikere, malere, renholdsarbeidere, brannmenn og tankbilførere. Løsemiddelforgiftning kan oppstå både ved fysisk kontakt med løsemiddelet og innånding av løsemiddeldamper.

Erstatning etter løsemiddelskade

Har du blitt utsatt for løsemiddelforgiftning og blitt påført løsemiddelskade, kan du har krav på erstatning i form av yrkesskadeerstatning.

Første steg er å bli utredet for løsemiddelskaden. Her er det viktig å bli utredet riktig, og ikke uten videre akseptere yrkesskadeforsikringsselskapets valg av lege. Som enhver yrkesskadesak, innebærer en skade ofte kompliserte medisinske og juridiske problemstillinger, og ofte er det ikke tilrådelig at du som skadelidt forsøker å håndtere saken på egen hånd. En dyktig personskadeadvokat vil sikre at erstatningssaken din håndteres riktig og at du får den erstatningen du har krav på. Vår erfaring er at en yrkesskadet typisk vil oppnå mellom 50% og 100% mer i erstatning ved å benytte advokat enn ved å håndtere saken selv. Les mer om hvorfor du bør bruke advokat

Yrkesskadeforsikringsselskapet dekker advokatutgifter

Det ansvarlige yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat ved godkjent yrkesskade, slikt som de øvrige utgiftene som måtte oppstå som følge av løsemiddelskaden.

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS er spesialister på personskadeerstatning og har god erfaring med å håndtere yrkesskadesaker som løsemiddelskade. Har du vært utsatt for løsemiddelforgiftning og blitt påført løsemiddelskade? Ta kontakt med oss i dag for en gratis vurdering av din sak.