Lov om yrkesskadeforsikring (16. juni 1989 nr. 65) (Yrkesskadeforsikringsloven – yforsl.)

Yrkesskadeforsikringsloven krever at arbeidsgiver, dvs. enhver bedrift som har arbeidstakere, aml. § 3, skal tegne yrkeskadeforsikring, yforsl. § 3. Etter lovens § 5 annet ledd, er forsikringsgiveren til den arbeidsgiver som skadelidte har når yrkesskaden eller -sykdommen konstateres, ansvarlig for utbetaling av erstatning. Dette gjelder selv om arbeidstakers skade ble forårsaket i tjeneste hos en annen arbeidsgiver.

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-65