Huskeliste ved yrkesskade og yrkessykdom

Huskeliste ved yrkesskade og yrkessykdom

Har du vært utsatt for yrkesskade eller yrkessykdom? Da er den en rekke punkter du må huske på. Vi har laget en oversikt over de viktigste:

1. Meld fra om yrkesskaden

  • Ta kontakt med arbeidsgiver, enten nærmeste overordnede eller personalansvarlig. Få fylt ut skademeldingsskjema i fellesskap.
  • Arbeidsgiveren er forpliktet til å sende skademelding til NAV om yrkesskade eller yrkessykdom så snart som mulig, og senest innen tre dager.
  • Arbeidsgiver skal også sende skademelding til sitt yrkesskadeforsikringsselskap så snart som mulig.
  • Yrkesskade som skjer i trafikken skal også meldes ansvarlig trafikkforsikringsselskap.
  • Er yrkesskaden også en voldsskade bør den meldes Kontoret for voldsoffererstatning. http://www.voldsoffererstatning.no/.

Når arbeidsulykke medfører alvorlig personskade eller dødsfall er arbeidsgiver også forpliktet til å melde fra til Arbeidstilsynet og Politi.  Du kan lese mer om melding til arbeidstilsynet her; https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/melde-ulykke/.

Dersom arbeidsgiveren din ikke melder fra om skade, kan du gjøre dette selv. Skjema finner du på NAV sine nettsider eller kontakt ditt lokale NAV kontor. Send inn skademelding også når du er i tvil om tilfellet virkelig er en yrkesskade i lovens forstand. Det er bedre å få et avslag enn å gå glipp av rettigheter.

Mener du at du har fått en yrkesskade, har din arbeidsgiver plikt til å melde fra uansett hvilket syn vedkommende selv har. Arbeidsgiver risikerer bøter dersom melding utelates.

Nekter arbeidsgiver å oppgi yrkesskadeforsikringsselskapet sitt kan du henvende deg til din arbeidsgiverens regnskapsfører, evt revisor. Vedkommende har plikt til å oppgi informasjon om arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap.

Dersom arbeidsgiver har brutt sin plikt til å tegne obligatorisk yrkesskadeforsikring, kan du melde skaden til Yrkesskadeforsikringsforeningen. Se www.yff.no. Yrkesskadeforsikringsforeningen er en felles pool inngått av forsikringsselskapene for å dekke yrkesskader hvor arbeidsgiver ikke har gyldig yrkesskadeforsikring. Yrkesskadeforsikringsforeningen vil i mange tilfeller kreve regress (tilbakebetaling) av erstatningen fra din arbeidsgiver.

2. Oppsøk lege

Konsulter alltid lege, gjerne bedriftslegen, eller sykehus så fort som mulig etter en arbeidsulykke. Få nedtegnet nøyaktige opplysninger om personskaden og skadeårsaken i pasientjournalen. Har du vært utsatt for nakkesleng (whiplash) bør du oppsøke lege senest innen 72 timer etter arbeidsulykken.

3. Følg opp med jevnlige legekonsultasjoner

I tiden etter arbeidsulykken er det viktig at du regelmessig går til lege. Ikke bare for å få behandling, men også for å sikre bevis for vedvarende symptomer og skader som følge av yrkesskaden (årsakssammenheng). Ikke la det gå for lang tid mellom hvert legebesøk, eksempelvis flere måneder. Har du fått vedtak om godkjent yrkesskade fra NAV, slipper du som oftest egenandel ved behandling mot fremvisning av vedtaket

4. Ta vare på kvitteringer og annen dokumentasjon på økonomisk tap

Bevissikring er også viktig i forhold til selve erstatningskravet. Ta derfor vare på kvitteringer, fakturaer, mv, som dokumentasjon for merutgifter eller annet økonomisk tap.

5. Kontakt advokat

Yrkesskade og yrkessykdom byr ofte på kompliserte juridiske, og medisinske problemstillinger. Er du usikker på hvordan du skal få dokumentert saken, eller hvordan du skal få beregnet og fremmet erstatningskrav bør du kontakte advokat. I de fleste yrkesskadesaker må det innhentes erklæring fra en medisinsk spesialist for å vurdere skadeomfang og skadefølger. Da er det viktig at det benyttes en objektiv spesialist uten bindinger til forsikringsselskapet. Ved bruk av spesialisert personskadeadvokat sikrer du at dine rettigheter blir ivaretatt på ethvert trinn i saken. Forsikringsselskapet plikter å dekke dine advokatutgifter på lik linje med andre merutgifter. Du kan lese mer om hvorfor du bør la deg representere av advokat under «hvorfor advokat?».

6. Unngå oversittelse av frister

Ikke vent for lenge med å ta tak i yrkesskadesaken din. Det være seg å melde skaden, fremme erstatningskrav, eller klage på avslag fra forsikringsselskap eller NAV. Det kan løpe ulike frister i saken, eksempelvis meldefrist, svarfrist, klagefrist og foreldelsesfrist. Oversittes en frist kan det medføre tap av retten til erstatning. Reglene om slike frister er ofte kompliserte. Er du det minste i tvil om hva som gjelder i din sak tar du kontakt med spesialisert advokat.