Yrkesskade

Ved yrkesskade eller yrkessykdom kan du ha rett på ytelser fra NAV og fra yrkesskadeforsikringsselskapet.

Fått avslag på yrkesskadeforsikringen? Nekter selskapet å dekke kravet ditt etter yrkesskade eller yrkessykdom?

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS er spesialister på forsikringsoppgjør etter yrkeskade. Vårt firma har mer enn 25 års erfaring, og er ett av landets ledende advokatfirmaer innen yrkesskadeforsikringsrett.

Ta kontakt for uforpliktende og gratis førstehåndsvurdering av din sak.

 

Hva er en yrkesskade?

Som yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er påført i forbindelse med arbeid.

For at det skal dreie seg om en arbeidsulykke, må det ha oppstått en plutselig eller uventet ytre hendelse under arbeid. Som arbeidsulykke regnes også en “konkret tidsbegrenset hendelse som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommendes arbeid” heter det i folketrygdloven.

Noen sykdommer skal likestilles med yrkesskader selv om de utvikles over tid og ikke skriver seg fra en konkret arbeidsulykke (yrkessykdommer). Det er laget en liste over sykdommer som kan regnes som yrkessykdommer (listesykdommer). Noen av de mest sentrale er sykdom etter påvirkning av løsemidler (løsemiddelskade) eller asbest, forgiftninger og allergiske hudlidelser, nedsatt hørsel grunnet støy fra maskiner, verktøy og prosesser, samt lungesykdommer som skyldes påvirkning av finfordelte stoffer.

NAV

Man har krav på menerstatning fra NAV dersom personskaden er varig og betydelig. Personskaden er betydelig når den utgjør 15 % medisinsk invaliditet eller mer. Medisinsk invaliditet må ikke forveksles med ervervsmessig invaliditet. Ervervsmessig invaliditet omhandler arbeidsuførhet.

Har du fått godkjent yrkesskade  i NAV slipper du å betale egenandel ved legebehandling og fysioterapi mot fremvisning av NAV-vedtaket.

I tillegg gjelder en rekke andre særfordeler for stønader i folketrygden ved godkjent yrkesskade.

Yrkesskadeforsikring

Etter yrkesskadeforsikringsloven er alle arbeidsgivere med ansatte lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Yrkesskadeforsikring gir erstatning til den ansatte ved

  • Skade og sykdom forårsaket ved arbeidsulykke (yrkesskade)
  • Skade og sykdom som er likestilt med yrkesskade etter folketrygdloven
  • Skade og sykdom som skyldes skadelige stoffer eller arbeidsprosesser

Yrkesskadeforsikring dekker typisk

  • Påført og fremtidig inntektstap
  • Tapt hjemmearbeidsevne
  • Menerstatning
  • Merutgifter
  • Erstatning til etterlatte ved dødsfall

Hvordan fremme krav om erstatning?

Ved arbeidsulykke skal du melde yrkesskaden til arbeidsgivers forsikringsselskap. Kontakt arbeidsgiver for opplysninger om yrkesskadeforsikringsselskapet. Er bedriften du ønsker å rette krav mot nedlagt, kontakt regnskapsfører, revisor, tidligere daglig leder eller konkursboets bostyrer for opplysninger om forsikringsselskap.

Arbeidsgiver plikter å melde om  yrkesskaden til NAV . Dersom dette ikke er gjort kan du melde selv.

Er det en alvorlig arbeidsulykke skal også Arbeidstilsynet og politi varsles. Se arbeidstilsynet.no for mer informasjon.

Arbeidsgiver har ikke tegnet yrkesskadeforsikring?

Alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dersom arbeidsgiver likevel ikke har tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring har du rett til erstatning fra Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF). Se mer på www.yff.no.

Benytt advokat ved yrkesskade eller yrkessykdom

En dyktig advokat vil ivareta dine rettigheter og påse at du får den erstatningen du har krav på.

Som hovedregel skal ansvarlig forsikringsselskap dekke utgifter til advokat.  Vi vil eventuelt avklare andre dekningsordninger, og vurdere bistand etter såkalt “no cure-no pay” (se mer under “Pris” i menyen over).

Avslag på erstatning etter yrkesskade?

Skadet etter arbeidsulykke? Ta kontakt gjennom skjema eller ring 22 41 21 21 for hjelp.

Utgifter til advokat dekkes som hovedregel av ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap.


    Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.