Utsatt for vold

Utsatt for vold – hva gjør du?

Har du blitt utsatt for vold er det viktig å huske på følgende:

1. Anmeld forholdet

Har du blitt utsatt for vold bør du anmelde til politiet. Av hensyn til muligheten for å få oppklart det straffbare forholdet bør etterforskningen komme i gang så tidlig som mulig etter at en voldshandling er begått. Anmeldelsen bør derfor skje så raskt som mulig.

2. Krev at erstatningskravet skal tas med i en eventuell straffesak

Ovenfor politiet må du kreve at erstatningskrav skal tas med i straffesaken mot gjerningsperson (skadevolder). Når du leverer anmeldelse til politiet vil du vanligvis bli spurt om erstatningskrav skal medtas i straffesaken. Da bør du svare bekreftende. Gjør du ikke det kan du risikere å få avslag på senere søknad om voldsoffererstatning til Kontoret for voldsoffererstatning. Det er en viss åpning for at et slikt krav kan fremsettes for politiet på et senere tidspunkt, men det er ingen grunn til å vente. Det konkrete erstatningskravet kan du komme tilbake til noe senere.

3. Sikre bevis for vold og skade

3.1.  Bevis for at du er utsatt for vold

Aktuelle bevis kan eksempelvis være navn og kontaktinformasjon til vitner, bilder av voldskaden og åstedet, gjenstander brukt under voldsutøvelsen, ødelagte klær og briller, mv. Ved voldtekt bør du oppsøke nærmeste overgrepsmottak. Gjelder det en trafikkulykke, og politiet ikke er på stedet, bør du sikre deg en felles undertegnet skademelding. Dersom dette ikke lar seg gjøre, forsøk i det minste å sikre opplysninger om kjennetegnet på skadevoldende kjøretøy og kontaktinformasjon til eventuelle vitner.

3.2.  Bevis for voldsskade

Konsulter lege eller sykehus så raskt som mulig etter at du ble utsatt for vold. Få nedtegnet opplysninger om personskaden og skadeårsaken i pasientjournalen. Følg opp med jevnlige legekonsultasjoner i tiden etterpå for å dokumentere vedvarende symptomer/skader. Ikke la det gå for lang tid mellom hver gang, eksempelvis flere måneder.

3.3. Ta vare på kvitteringer og annen dokumentasjon på økonomisk tap

Bevissikring vil også være viktig i forhold til selve erstatningskravet. Ta derfor vare på kvitteringer, fakturaer, egenandelskort, mv, som dokumenterer merutgifter eller annet økonomisk tap som følge av at du er utsatt for vold.

4. Fritt advokatvalg når utsatt for vold

Som voldsoffer står du i utgangspunktet fritt til å velge hvilken advokat du vil ha til bistandsoppdraget. Har du allerede fått oppnevnt en bistandsadvokat av retten står du også normalt fritt til å skifte advokat. Dette kan være aktuelt når du er usikker på om vedkommende har tilstrekkelig erfaring med den type voldshandling du har blitt utsatt for, eller du for øvrig ikke har tillit til at dine rettigheter blir godt nok ivaretatt.

5. Unngå oversittelse av frister

Ikke vent for lenge med å ta tak i saken. Det være seg anmeldelse, erstatningskrav overfor politi, forsikringsselskap, NAV eller kontoret for voldsoffererstatning, eller eventuelle klager.  Det kan løpe meldefrister, svarfrister, klagefrister og foreldelsesfrister i saken. Oversittes en frist kan det medføre rettstap, herunder tap av retten til erstatning. Reglene om slike frister er ofte kompliserte. Er du det minste usikker på hva som gjelder i din sak, tar du kontakt med advokat.