Voldsoffererstatning

Ingen bør finne seg i på bli utsatt for straffbar vold eller overgrep. Som offer har du en rekke rettigheter. Du kan ha rett på gratis bistandsadvokat (se mer i menyen over). Du kan også kreve besøks- og kontakt forbud. I tillegg kan du ha krav på erstatning, herunder oppreisningserstatning.

Etter voldsoffererstatningsloven av 20. april 2001 vil den som er blitt påført personskade som følge av en forsettelig legemskrenking eller en annen straffbar handling som har preg av vold eller tvang, kunne ha rett til voldsoffererstatning fra staten. Det samme gjelder for etterlatte etter et voldsoffer. Det er Kontoret for voldsoffererstatning som behandler slike personskadesaker og kontoret ligger i Vadsø.  Den erstatning som vedtas kan klages inn til egen nemnd, kalt Erstatningsnemnda for voldsofre.

Dersom den skadevoldende handlingen fant sted før 01.07.01, vil du kunne få voldsoffererstatning etter den forskrift som da gjaldt. Det er videre et vilkår for rett til erstatning at den straffbare handling – voldshandlingen – er anmeldt til politiet med begjæring om straff, og at denne begjæringen ikke senere er trukket tilbake. I tillegg må du ha fremsatt krav om erstatning i forbindelse med en eventuell straffesak mot skadevolder.

 

Straffbar voldshandling

Dersom du har vært utsatt for en straffbar voldshandling forut for 01.07.01, vil du ikke ha krav på erstatning etter voldsoffererstatningsloven. Du vil imidlertid kunne søke erstatning i henhold til “Forskrifter om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling” av 1981. Erstatning etter disse forskriftene kan tilkjennes etter en rimelighetsvurdering med inntil kr. 200.000,-.

Husk at søknaden som hovedregel må være fremsatt overfor Kontoret for voldsoffererstatning innen 3 år fra skadedato.

Etter loven vil du som voldsoffer kunne kreve mènerstatning, erstatning for påførte og fremtidige ekstrautgifter og erstatning for lidt og fremtidig inntektstap. I mange tilfelle vil det i tillegg kunne kreves såkalt oppreisningserstatning. Etterlatte etter voldsofre vil kunne kreve erstatning for tap av forsørger, dersom de på tidspunktet for dødsfallet helt eller delvis ble forsørget av avdøde. Også etterlatte vil i i utgangspunktet kunne kreve oppreisning. Maksimal voldsoffererstatning er nå 40 ganger folketrygdens grunnbeløp, og er således pr. i dag (01.03.10) begrenset oppad til kr. 2.915.240,-. Det ytes ikke erstatning for tap på mindre enn kr. 1.000,-.

Etter praksis fra Erstatningsnemnda kan rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand dekkes etter de alminnelige regler i skadeserstatningsloven, jf. voldsoffererstatningsloven § 4. Skulle man mot formodning ikke få dekket utgifter til juridisk bistand gjennom voldsoffererstatningsordningen vil det uansett kunne søkes om fri rettshjelp.

Har du blitt utsatt for vold, ta kontakt for gratis vurdering av saken. Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS er et av landets ledende advokatfirmaer innen personskadeerstatning og bistandsadvokatoppdrag. Vi har mer enn 25 års erfaring innen fagfeltet. 

Utsatt for vold eller overgrep?

Ta kontakt for gratis vurdering av din sak.

Ring oss på 22 41 21 21 eller kontakt oss ved å benytte kontaktskjema under.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.