Voldsoffererstatning

Ingen bør finne seg i på bli utsatt for straffbar vold eller overgrep. Som offer har du en rekke rettigheter. Du kan ha rett på gratis bistandsadvokat (se mer her). Du kan også kreve besøks- og kontakt forbud. I tillegg kan du ha krav på voldsoffererstatning, herunder oppreisningserstatning.

Hvem kan søke voldsoffererstatning?

Etter voldsoffererstatningsloven vil den som er blitt påført personskade som følge av en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten , kunne ha rett til voldsoffererstatning fra staten. Det kan eksempelvis være vold, drap, drapsforsøk, alvorlige trusler, ran, seksuelle overgrep eller voldtekt. Det samme gjelder for etterlatte etter et voldsoffer. Også barn som har vært vitne til eller opplevd vold eller overgrep mot en nærstående vil kunne ha rett på voldsoffererstatning. Det er Kontoret for voldsoffererstatning som behandler slike personskadesaker og kontoret ligger i Vadsø.  Den erstatning som vedtas kan klages inn til egen nemnd, kalt Erstatningsnemnda for voldsofre.

Dersom den skadevoldende handlingen fant sted før 01.07.01, vil du kunne få voldsoffererstatning etter den forskrift som da gjaldt.

Hvilke krav må oppfylles for å ha rett på voldsoffererstatning?

Det er et vilkår for rett til voldsoffererstatning at den straffbare handlingen – voldshandlingen – er anmeldt til politiet med begjæring om straff, og at denne begjæringen ikke senere er trukket tilbake. I tillegg må du ha fremsatt krav om erstatning i forbindelse med en eventuell straffesak mot skadevolder. Det er i utgangspunktet uten betydning om politisaken blir henlagt eller ikke. Den straffbare handlingen må imidlertid bevises med klar sannsynlighetsovervekt. Videre må det foreligge en personskade av en viss alvorlighet og varighet. Skaden kan være av fysisk og/eller psykisk art og trenger i utgangspunktet ikke være varig. Det må foreligge såkalt årsakssammenheng mellom det straffbare forholdet og skaden/krenkelsen, se mer om årsakssammenheng her.

 

Dersom du har vært utsatt for en straffbar voldshandling forut for 01.07.01, vil du ikke ha krav på erstatning etter voldsoffererstatningsloven. Du vil imidlertid kunne søke erstatning i henhold til “Forskrifter om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling” av 1981. Erstatning etter disse forskriftene kan tilkjennes etter en rimelighetsvurdering med inntil kr. 200.000,-.

Hvor gjelder ordningen om voldsoffererstatning?

Som hovedregel gjelder voldsoffererstatningsordningen bare for straffbare handlinger som har skjedd i Norge eller Svalbard. Erstatning for vold eller overgrep begått utenfor rikets grenser må som utgangspunkt søkes dekket over tilsvarende ordning i det respektive landet. Dersom det ikke finnes slik ordning eller ordningen ikke omfatter tapsposter som dekkes etter den norske ordningen, er det likevel en viss åpning for at det kan søkes om erstatning etter voldsoffererstatningsordningen i Norge. Du kan lese mer om dette her.

Når må du søke voldsoffererstatning?

Kontoret for voldsoffererstatning har lang saksbehandlingstid. Det anbefales derfor å søke så snart du har tilstrekkelig  kunnskap om den skadevoldende handling, den ansvarlige og skaden. Nødvendig dokumentasjon kan ettersendes. Husk at søknaden som hovedregel senest må være fremsatt  innen 3 år fra skadedato for å unngå foreldelse.

Hva kan du søke voldsoffererstatning for?

Etter loven vil du som voldsoffer kunne kreve mènerstatning, erstatning for påførte og fremtidige ekstrautgifter og erstatning for lidt og fremtidig inntektstap. I mange tilfeller vil det i tillegg kunne kreves såkalt oppreisningserstatning. I tillegg dekkes  tingskade i form av vanlige klær, proteser og andre personlige bruksgjenstander du hadde på deg da du ble skadet. Personlige bruksgjenstander kan for eksempel være klokke,  brille eller mobiltelefon.  Etterlatte etter voldsofre vil kunne kreve erstatning for tap av forsørger, dersom de på tidspunktet for dødsfallet helt eller delvis ble forsørget av avdøde. Også etterlatte vil i utgangspunktet kunne kreve oppreisning.

Maksimal voldsoffererstatning er fra 01.01.2011 oppjustert til 60 ganger folketrygdens grunnbeløp (G), og er således pr. i dag (01.04.20) begrenset oppad til kr. 5 991 480.

Får jeg dekket utgifter til advokat?

Etter praksis fra Erstatningsnemnda kan rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand dekkes etter de alminnelige regler i skadeserstatningsloven, jf. voldsoffererstatningsloven § 4. Skulle man mot formodning ikke få dekket utgifter til juridisk bistand gjennom voldsoffererstatningsordningen vil det uansett kunne søkes om fri rettshjelp. Har du fått offentlig oppnevnt bistandsadvokat vil arbeid med voldsoffersøknad omfattes av bistandsadvokatens oppdrag, og således få advokatutgiftene dekket av staten.

Har du blitt utsatt for vold eller overgrep, ta kontakt for gratis vurdering av saken. Alle henvendelser behandles konfidensielt.  Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS er et av landets ledende advokatfirmaer innen voldsoffererstatning og bistandsadvokatoppdrag. Vi har mer enn 25 års erfaring. 

Utsatt for vold eller overgrep?

Ta kontakt for gratis vurdering av din sak.

Ring oss på 22 41 21 21 eller kontakt oss ved å benytte kontaktskjema under.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


    Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.