Vilkår for erstatning etter trafikkskade

Vilkår for erstatning etter trafikkskade

Her som ellers i erstatningsretten er det tre hovedvilkår som må være oppfylt for å ha rett på erstatning etter trafikkskade:

1. Ansvarsgrunnlag

Etter bilansvarsloven gjelder et såkalt objektivt ansvar, det vil si at det ikke kreves at noen har skyld i trafikkkaden. Det kreves ikke nødvendigvis at føreren av bilen må ha handlet i strid med trafikkregler eller på annen måte kan klandres for ulykken. Erstatning kan imidlertid bare kreves ved personskade som motorvognen “gjer”. I dette ligger at trafikkskade må skyldes bilens farlige egenskaper slik som fart, tyngde, lettbevegelighet, motor, signaler og teknisk utstyr for øvrig. Typiske situasjoner er kollisjoner og utforkjøringer. Men det kan også omfatte skade etter å ha fått hånden klamt i døren, fall i en buss. Les mer om dette her.

2. Årsakssammenheng

I saker vedrørende trafikkskade innebærer dette at trafikkulykken må ha forårsaket personskaden og det økonomiske tapet. Trafikkskaden må eksempelvis stå i årsakssammenheng med bilkollisjonen. Det er ofte dette vilkåret som gir de største utfordringene bevismessig. Det er ikke sjelden forsikringsselskapene hevder at skadelidte hadde samme plager før trafikkulykken, og at kravet til årsakssammenheng ikke er oppfylt. Det er skadelidte som har bevisbyrden og som må dokumentere at trafikkskade skyldes trafikkulykken. Du kan lese mer om kravet til årsakssammenheng her.

3. Personskade og økonomisk tap

Som hovedregel kreves et økonomisk tap for å ha rett til trafikkskade erstatning. Har du tapt inntekt eller blitt påført utgifter på grunn av trafikkulykke vil dette i utgangspunktet være erstatningsmessig. I tillegg kan skadelidte få dekket to former for ikke-økonomisk tap. Det ene er såkalt menerstatning, som i korthet vil si erstatning for redusert livsutfoldelse. Det andre er oppreisning, gjerne omtalt som erstatning for “tort og svie”. Les mer om dette her.