Påkjørt i fotgjengerfelt?

Har du blitt påkjørt i fotgjengerfelt har du som hovedregel krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet. Ansvaret for skade på fotgjengere er i utgangspunktet objektivt, og man trenger ikke påvise skyld annet enn at bilen har kjørt på deg mens du befant deg i eller i umiddelbar nærhet til fotgjengerfeltet.

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS har lang erfaring med erstatningsoppgjør etter påkjørsel av gående i gangfelt, og er ett av landets ledende advokatfirmaer innen personskadeerstatning.

Kontakt oss for gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

 

Hva kan du kreve i erstatning?

Erstatningen skal utmåles etter skadeerstatningsloven. Denne gir hjemmel for å utmåle erstatning for påført og fremtidig inntektstap, påført og fremtidige merutgifter samt menerstatning ved betydelig skade jf. skadeerstatningsloven §§ 3-1,3-2.

Dersom påkjørselen skyldes grov uaktsomhet fra førerens side kan du ha krav på oppreisning. Skadeerstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav a gir hjemmel for å pålegge den som med grov uaktsomhet har «voldt skade på person» å betale en slik engangssum som retten finner rimelig til erstatning (oppreisning) for tort og smerte eller annen krenking eller skade av ikke-økonomisk karakter.

For at handlemåten skal kunne karakteriseres som grovt uaktsom, må den etter Høyesteretts definisjon i Rt-1989-1318 representere et markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte. Det må dreie seg om en opptreden som er sterkt klanderverdig, hvor vedkommende er vesentlig mer å klandre enn hvor det er tale om alminnelig uaktsomhet. Det må foretas en bred skjønnsmessig vurdering av handlemåten.

Utgangspunktet er at det gjelder en streng aktsomhetsnorm for bilførere grunnet det store skadepotensialet som er knyttet til bilkjøring. Dette har Høyesterett understreket i flere saker, jf. Rt-1978-1303Rt-1980-1379Rt-1986-390Rt-1986-1432 (lnr. 151B) og Rt-2000-1788. Selv et lite øyeblikks uoppmerksomhet kan få fatale følger, og utgangspunktet må derfor være at bilføreren – så langt som praktisk mulig – kontinuerlig har oppmerksomheten rettet mot trafikken rundt seg. Aktsomhetsplikten illustreres også av at vegtrafikkloven § 3 ble endret i 1991 slik at den også pålegger trafikantene å opptre slik at det «ikke kan oppstå fare».

Aktsomhetskravet skjerpes ytterligere ved kjøring nær oppmerkede gangfelt. Trafikkreglene § 9 nr. 2 annet ledd fastsetter at kjørende har vikeplikt for gående «som befinner seg i gangfeltet eller er på veg ut i det». Bilføreren skal altså ikke bare holde øye med om noen befinner seg i fotgjengerfeltet, men også med om noen er i ferd med å gå ut i det.

Etter skadeerstatningsloven § 3-5, 1 ledd skal retten utmåle oppreisningserstatning til det den «finner rimelig» og skal gjelde for den voldte tort og smerte og for annen krenking eller skade av ikke økonomisk art. Loven legger opp til en skjønnsmessig helhetsvurdering. Etter rettspraksis skal det tas hensyn til handlingens objektive grovhet, skadevolderens skyld, den subjektive opplevelsen skadelidte har hatt av krenkelsen, samt arten og omfanget av de påførte skadevirkningene, se eksempelvis Rt-2012-1773.