Huskeliste ved personskade etter trafikkulykke

1. Kontakt politi – skriv felles skademelding

Etter en trafikkulykke er det viktig at du sikrer deg bevis for trafikkulykken og ansvarsforholdet. Ved personskade skal normalt politiet tilkalles. Kommer ikke politiet på stedet bør du og andre involverte skrive felles undertegnet skademelding. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må du sikre deg opplysninger om kjennetegnet på skadevoldende kjøretøy. Andre aktuelle bevis kan være navn og kontaktinformasjon til vitner, bilder av involverte kjøretøy, deres plassering i forhold til hverandre og selve ulykkesstedet. Er du ikke i stand til å sikre bevis selv forsøk å få noen andre til å gjøre det for deg.

 2. Oppsøk lege rett etter trafikkulykke

Konsulter lege eller sykehus så fort som mulig etter en trafikkulykke. Få nedtegnet nøyaktige opplysninger om personskaden og skadeårsaken i pasientjournalen. Har du vært utsatt for nakkesleng (whiplash) bør du oppsøke lege senest innen 72 timer etter trafikkulykken.

3. Følg opp med jevnlige legekonsultasjoner

I tiden etter en trafikkulykke er det viktig at du regelmessig går til lege. Ikke bare for å få behandling, men også for å sikre bevis for vedvarende symptomer og skader som følge av trafikkulykken (årsakssammenheng). Ikke la det gå for lang tid mellom hvert legebesøk, eksempelvis flere måneder.

4. Ta vare på kvitteringer og annen dokumentasjon på økonomisk tap

Bevissikring vil også være viktig i forhold til selve erstatningskravet. Ta derfor vare på kvitteringer, fakturaer, egenandelskort, mv, som dokumentasjon for merutgifter eller annet økonomisk tap.

5. Kontakt advokat etter trafikkulykke

En trafikkulykke byr ofte på kompliserte juridiske, og medisinske problemstillinger. Er du er usikker på hvordan du skal få dokumentert saken, eller hvordan du skal få beregnet og fremmet erstatningskrav bør du kontakte advokat. I de fleste trafikkskadesaker må det innhentes erklæring fra en medisinsk spesialist for å vurdere skadeomfang og skadefølger. Da er det viktig at det benyttes en objektiv spesialist uten tilknytning til forsikringsselskapet. Ved bruk av spesialisert advokat sikrer du at dine rettigheter blir ivaretatt på etthvert trinn i saken. Forsikringsselskapet plikter å dekke dine advokatutgifter på lik linje med andre merutgifter.

Du kan lese mer om hvorfor du bør la deg representere av advokat under “hvorfor advokat?.

6. Unngå oversittelse av frister etter trafikkulykke

Ikke vent for lenge med å ta tak i personskadesaken. Det være seg å melde trafikkskaden inn til forsikringsselskapet, fremme erstatningskrav så fort tapsposter er oppstått, eller klage på avslag fra forsikringsselskap eller NAV. Det kan løpe ulike frister i saken, eksempelvis meldefrister, svarfrister, klagefrister og foreldelsesfrister. Oversittes en frist kan det medføre tap av retten til erstatning. Reglene om slike frister er ofte kompliserte. Er du det minste i tvil om hva som gjelder i din sak tar du kontakt med advokat.

 

Få rett erstatning til rett tid. Kontakt oss idag for gratis og uforpliktende vurdering av din sak.