Avkortning medvirkning

Avkortning i erstatning etter trafikkulykke

Hovedregelen er at man har krav på full erstatning

Etter bilansvarsloven § 4 (bal) har skadelidte som hovedregel krav på full erstatning fra forsikringsselskapet for den skade en motorvogn gjør. Erstatningen utmåles etter vanlige erstatningsregler, jf. bal § 6. I noen tilfeller er det imidlertid adgang for å foreta avkortning i erstatningen grunnet skadelidtes egen medvirkning til trafikkskaden. Henvisningen «når ikkje anna er sagt» knytter seg blant annet til bestemmelsen om medvirkning i bilansvarsloven § 7.

Unntak fra retten til full erstatning

Har skadelidte medvirket til skaden med vilje eller uaksomhet kan erstatningen bli redusert eller falle helt bort, jf. § 7 første ledd. Medvirkningsregelen er en kan-regel; selskapet velger selv om det vil påberope seg retten til å avkorte.

Vilkår for avkortning grunnet egen medvirkning

Avkortning etter første ledd forutsetter kvalifisert skyld. Skadelidte må minst ha utvist en uaktsomhet som er mer enn bare lite å legge ham til last. Dette blir oftest omtalt som liten uaktsomhet. Skyldgraden ligger et sted mellom simpel og grov uaktsomhet. At grensen nedad går ved «berre lite til last», innebærer at det ikke er grunnlag for avkortning dersom skadelidte bare har utvist en liten grad av uaktsomhet. Medvirkning omfatter også brudd på sikkerhetsregler, slik som påbud om bruk av hjelm på motorsykkel eller bruk av bilbelte. Dette innebærer at unnlatt bruk av belte under kjøring som regel regnes som kvalifisert uaktsomt i forhold til bilansvaret. Unntak kan tenkes, men krever en spesiell begrunnelse.

Særbestemmelser om medvirkning

Skadelidte vil som hovedregel også måtte tåle avkortning dersom han av fri vilje kjørte, eller satt på i, den motorvognen som forvoldte personskaden,  og han samtidig visste eller måtte vite at motorvognen var stjålet.

Bal § 7 fjerde ledd har særbestemmelser der føreren av motorvogn blir skadet. Dersom føreren visste eller måtte forstå at motorvognen han førte ble brukt i forbindelse med en forbrytelse,  eller at han var påvirket av alkohol eller andre berusende midler vil han risikere full avkortning. Det forutsettes årsakssammenheng mellom skaden og kjøringen i påvirket tilstand. Dersom personskaden ville oppstått uansett om føreren av påvirket eller ikke, vil det ikke kunne foretas avkortning.

Dersom det foreligger “særlege grunnar” kan det i disse tilfellene likevel gjøres unntak fra avkortning. Eksempel kan være når kjøringen skjer under tvang, eller kjøring i påvirket tilstand anses som nødrett.

Størrelsen på avkortningen

Dersom vilkårene for å foreta avkorting etter § 7 er tilstede blir spørsmålet hvor stort fradraget skal være. Bestemmelsen gir anvisning på en bred, skjønnsmessig vurdering hvor det skal tas hensyn til «åtferda på kvar side og tilhøva elles». Man vil også se hen til nivået i lignende saker. Avkortningsnivået settes gjerne i prosent, men kan også fastsettes som et bestemt beløp. I praksis utgjør eksempelvis manglende bruk av bilbelte som utgangspunkt 25% avkortning.

Medvirkning etter bal §7  får bare anvendelse på erstatningsoppgjøret mellom forsikringsselskapet og skadelidte. Krav rettet direkte mot skadevolder reguleres av skadeserstatningsloven § 5-1.