Hovedvilkår for erstatning etter bilansvarsloven

Her som ellers i erstatningsretten er det tre hovedvilkår som må være oppfylt for å ha rett på erstatning:

1. Ansvarsgrunnlag

Etter bilansvarsloven gjelder et såkalt objektivt ansvar, dvs. at det ikke kreves at noen har skyld i personskaden. Det kreves ikke nødvendigvis at føreren av bilen må ha handlet i strid med trafikkregler eller på annen måte kan klandres for ulykken. Erstatning kan imidlertid bare kreves ved personskade som motorvognen “gjer”. I dette ligger at personskaden må skyldes bilens farlige egenskaper slik som fart, tyngde, lettbevegelighet, motor, signaler og teknisk utstyr for øvrig.

2. Årsakssammenheng

I saker vedrørende trafikkskade innebærer dette at trafikkulykken må ha forårsaket personskaden og det økonomiske tapet. Det er ofte dette vilkåret som gir de største utfordringene bevismessig. Det er ikke sjelden forsikringsselskapene hevder at skadelidte hadde samme plager før trafikkulykken, og at kravet til årsakssammenheng ikke er oppfylt. Det er skadelidte som har bevisbyrden og som må dokumentere at vilkåret er oppfylt. Du kan lese mer om kravet til årsakssammenheng her.

3. Personskade og økonomisk tap

Som hovedregel kreves et økonomisk tap for å ha rett til erstatning. I tillegg kan skadelidte få dekket to former for ikke-økonomisk tap. Det ene er såkalt menerstatning, som i korthet vil si erstatning for redusert livsutfoldelse. Det andre er oppreisning, gjerne omtalt som erstatning for “tort og svie”.