Soldatskade

Dersom du blir påført en fysisk eller en psykisk soldatskade i forbindelse med militærtjeneste her i Norge eller i utlandet kan hjemmelen for erstatning være flere. Her vil man kunne ha krav på erstatning etter for eksempel yrkesskadeforsikringsloven (Ysl), lov om personell i Forsvaret, alminnelig erstatningsrettslige regler osv.

 

Særskilt kompensasjonsordning for deltagelse i internasjonale operasjoner

I 2010 kom en ny bestemmelse i lov om personell i forsvaret som endrer på statens erstatningsplikt for skader som er oppstått ved utenlandsoppdrag. Reglene gjelder ikke ved tjenestegjøring nasjonalt.

Etter loven § 19 er det et skille mellom personskader og sykdom som er påført etter bestemmelsens ikrafttredelse det vil si 01.01.2010. For psykiske skader før 2010 har det blitt laget en egen forskrift om erstatningsutmålingen.

Noen av særpregene ved de nye bestemmelsene er at staten har et objektivt ansvar, det vil si at ansvaret ikke er betinget av skyld. Det er heller ikke et krav om at personskaden skal kunne knyttes til en konkret ulykkeshendelse eller sykdomseksponering slik det er ved yrkesskadene. Krav om erstatning fremsettes ovenfor Statens Pensjonskasse.

Størrelsen på erstatningen er avhengig av når man tjenestegjorde og uføregrad. Erstatning for personell som tjenestegjorde før 2010 er maksimalt på 35G (35 ganger folketrygdens grunnbeløp). For de som tjenestegjør i 2010 eller senere er maksimalbeløpet 65G. Maksimalbeløpet utbetales ved 100 % uføregrad. Ved lavere uførhet reduseres utbetalingen forholdsmessig uavhengig av alder.

Billighetserstatning

Dersom man mener seg påført psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner kan dette gi grunnlag for billighetserstatning. Reglene trådte i kraft fra og med 01.01.05. Forskriften gjelder for personell som har tjenestegjort også før forskriftens ikrafttredelse.

Dekning etter Hovedtariffavtalen for statsansatte (HTA)

En annen hjemmel for erstatning er hovedtariffavtalen for staten, HTA § 24. Her er kravet at det har skjedd en arbeidsulykke.

Protokoller

Gjennom protokoll av 16.05.00 utvidet man vernet vedr. tjeneste i fredsoperasjoner i forhold til yrkesskadeforsikringsloven og HTA § 24 ved at dekningene gjelder hele døgnet. I tillegg ble dekningen økt til 65 G. Denne økningen i forsikringssum innebærer at de aller fleste veteraner som har rett på erstatning både under lov om yrkesskadeforsikring og HTA § 24 vil få langt høyere erstatning under HTA § 24 enn under yrkesskadeforsikringen. Protokollen gjelder for personskader som er inntruffet etter 01.01.2000.

Yrkesskadeforsikringsloven

Når det gjelder Yrkesskadeforsikringsloven dekker den personskader som skjer både i utenlandstjeneste og under for eksempel vanlig førstegangstjeneste i Norge. Ved godkjent yrkesskade vil man også ha utvidete rettigheter etter folketrygdloven. Yrkesskadeforsikringen kan gi erstatning for påførte utgifter, løpende inntektstap, varig medisinsk invaliditet og fremtidig inntektstap.

Rettskildebildet er meget sammensatt og uoversiktlig på dette området. Det vil kunne foreligge flere dekninger som kan komme til anvendelse.

Har du blitt påført en soldatskade i forbindelse med militærtjeneste anbefaler vi deg å ta kontakt med oss.

Benytt advokat ved en personskade i militærtjeneste!

Skadet i militærtjeneste? Ta kontakt for advokat gjennom kontaktskjema eller ring 22 41 21 21.

Rettskildebildet er sammensatt, så ta kontakt med advokat for å se på mulighetene rundt din sak.


    Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.