Pasientskadeerstatning

Er du utsatt for feilbehandling og påført pasientskade, har du krav på erstatning. Erstatningen ytes fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som er et statlig organ. Til tross for at NPE er et offentlig forvaltningsorgan som i utgangspunktet skal være nøytralt og objektivt er det mange som opplever noe helt annet når de fremsetter krav om erstatning. Har du blitt påført en pasientskade vil vi derfor anbefale at du søker bistand hos en erfaren advokat.

Ved å bruke advokat kan du være sikker på at du får alt du har krav på. Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS har mer enn 25 års erfaring og er et av landets ledende advokatfirmaer innen pasientskadeerstatning.

Utsatt for en pasientskade? Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen har over 25 års erfaring innen personskadeerstatning. Er du utsatt for feilbehandling Først, ta det helt med ro. Vi kan hjelpe deg videre i prosessen. og påført pasientskade? Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS logo. Spesialister for saker innen personskadeerstatning. Ta kontakt. Utsatt for en pasientskade? Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen har over 25 års erfaring innen personskadeerstatning. Den beste løsningen er å Vi gir deg innen kort tid har en sak eller ikke. tilbakemelding på om du fortelle oss om din sak. Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS logo. Spesialister for saker innen personskadeerstatning. Ta kontakt.

Pasientskadeordningen

Pasientskader meldes på eget skjema til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). NPE er en statlig erstatningsordning som behandler pasientsaker etter de midlertidige regler for pasientskaderskader oppstått før 1. januar 2003, og etter pasientskadeloven for skader voldt etter 1. januar 2003. Hovedregelen er at du må være påført en skade som følge av behandling, undersøkelse, diagnostikk, infeksjon etc. eller teknisk svikt for å ha rett til erstatning. Ordningen gjelder alle offentlige sykehus, kommunehelsetjenesten og leger med tilskudd fra det offentlige.

Fra 01.01.09 omfatter loven også den private helsetjenesten. Skaden må være forårsaket av svikt ved helsetjenesten, men det er ikke noe vilkår at skaden er forårsaket av uaktsomhet.

NPE behandler først om det foreligger erstatningsansvar. Avslag kan påklages til Pasientskadenemnda. Ved avslag også i nemnda kan pasienten innen 6 måneder gå til domstolene for å få prøvet gyldigheten av vedtaket.

Det er viktig å melde skaden til NPE eller sykehuseieren innen 3 år etter at du ble klar over skaden slik at du unngår at kravet blir foreldet. Når denne fristen begynner å løpe kan ofte være uklart. Avslag med begrunnelse i foreldelse kan med fordel fremlegges advokat for vurdering.

Har du spørsmål om pasientskadeerstatning?

Ingenting er viktigere enn å sikre seg økonimisk etter en pasientskade. Hvis du lurer på om din pasientskadeerstatning sak er noe vi kan hjelpe deg med, send oss en epost eller ring 22 41 21 21.


  Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.

  Erstatningsutmålingen

  Dersom NPE erkjenner erstatningsansvar for skaden, vil pasienten som hovedregel ha rett til full erstatning etter de alminnelige erstatningsregler, jfr. Skadeserstatningsloven.

  Som hovedregel vil du kunne kreve full erstatning, dvs. for hele det økonomiske tap du har hatt som følge av skaden; ekstrautgifter og inntektstap. I tillegg vil du kunne kreve mènerstatning (erstatning for ikke-økonomisk tap). Se mer nedenfor.

  Utgifter til advokat

  Norsk Pasientskadeerstatning dekker som hovedregel ikke pasientens utgifter til egen advokat under ansvarsutredningen. Grunnen til dette er at Norsk Pasientskadeerstatning ser seg selv som et nøytralt forvaltningsorgan. Dette er imidlertid ofte ikke realiteten, og det kan derfor være lurt å kontakte advokat uansett. Vinner man frem med et ansvarsvedtak vil man uansett ha krav på å få refundert utgiftene til advokat under ansvarsutredningen.

  Når ansvar er erkjent dekker Norsk Pasientskadeerstatning som hovedregel utgifter til juridisk bistand i forbindelse med erstatningsutmålingen. Se for øvrig mer om salær under “hvorfor bruke advokat”.

  Ad. Ekstrautgifter

  Forutsatt at det offentlige ikke dekker utgiftene vil du kunne kreve erstattet alle ekstrautgifter du har hatt og vil få som følge av pasientskaden. Dette vil typisk være utgifter til legebehandling, fysikalsk behandling, medisiner, transport, hjelpemidler m.v. Dersom du er påført en alvorlig skade vil du i tillegg kunne kreve erstattet utgifter til pleie og tilsyn, boligtilpasning m.v. For å dokumentere hvilke utgifter du har hatt, er det viktig at du tar vare på kvitteringer.

  Ad. Inntektstap

  Videre vil du kunne kreve erstattet inntektstap og/eller “husmortap” du måtte ha som en følge av skaden. Det er differansen mellom inntekt uten skaden og disponibel inntekt med skaden som er erstatningsmessig. Så lenge du mottar sykepenger, dekker dette normalt ditt lønnstap fullt ut. Dersom du fremdeles er helt eller delvis arbeidsufør etter at sykepengeperioden har utløpt, vil du kunne kreve inntektstapet erstattet. Du plikter imidlertid å begrense inntektstapet mest mulig. Dette innebærer at du må søke om offentlige ytelser som medisinsk rehabilitering, yrkesrettet attføring og/eller uførepensjon. Det “husmortapet” som kan kreves erstattet, er differansen mellom verdien av den arbeidsinnsats du gjorde i hjemmet uten skaden og den arbeidsinnsats du er i stand til å gjøre med skaden.

  Du vi også kunne kreve erstattet manglende opptjening av pensjonspoeng og dermed en for lav alderspensjon som følge av pasientskaden.

  Ad. Mènerstatning

  Dersom du er påført en varig og betydelig skade, vil du kunne kreve mènerstatning. Mènerstatning er en kompensasjon for redusert livskvalitet og livsutfoldelse og en erstatning for ikke-økonomisk tap.

  Vanligvis vil det ta 2-3 år før skaden har stabilisert seg tilstrekkelig til at det er mulig å avgjøre om den er varig. Videre er det et vilkår for rett til ménerstatning at skaden er betydelig. Skadens størrelse måles i såkalt medisinsk invaliditet som fastsettes av en sakkyndig lege. Den medisinske invaliditet må normalt overstige 15% for at du skal ha krav på mènerstatning for pasientskade.

  Til tross for at NPE er et offentlig forvaltningsorgan som i utgangspunktet skal være nøytralt og objektivt er det mange som opplever noe helt annet når de fremsetter krav om erstatning. Har du blitt påført en pasientskade vil vi derfor anbefale at du søker bistand hos en erfaren advokat. Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS har mer enn 25 års erfaring og er et av landets ledende advokatfirmaer innen fagfeltet.