Retten til bistandsadvokat

Retten til bistandsadvokat

For å få rett til bistandsadvokat må forholdet som hovedregel være anmeldt til politiet.

Som offer for en straffbar handling vil du i utgangspunktet ha krav på bistandsadvokat i saker vedrørende:

  • Seksuelt overgrep, herunder voldtekt, voldtektsforsøk, incest
  • Vold i nære relasjoner – familievoldssaker
  • Tvangsekteskap
  • Kjønnslemlestelse
  • Menneskehandel
  • Brudd på kontakt- og besøksforbud, eller rettsmøte om kontakt- og besøksforbud i eget hjem
  • Påført betydelig fysisk eller psykisk skade, se nedenfor

Retten kan oppnevne bistandsadvokat i saker der det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på legeme eller helbred, jf. strpl. § 107a første ledd bokstav b. Med skade på legeme eller helbred menes eksempelvis ervervsudyktighet, langvarig sykdom og alvorlig psykisk skade. Alvorlig psykisk skade forstås i denne sammenheng depresjon, angstnevrose og spiseforstyrrelser. Lettere depresjoner og angsttilstander faller utenfor denne regelen. Som hovedregel anses det å være behov for bistandsadvokat i disse tilfellene, slik at det bare unntaksvis vil være aktuelt å nekte oppnevning etter denne bestemmelsen. Det er ikke lagt opp til at retten skal foreta noen konkret vurdering av om det er ”behov for” bistandsadvokat i disse tilfellene. Som eksempel på slike saker nevnes overfallssaker og blind vold. Bestemmelsen vil også være aktuell i mange saker hvor personskade er påført i forbindelse med trafikkulykke, eksempelvis personskade på fotgjenger grunnet promillekjøring eller grunnet kjøring på rødt lys.

I saker hvor noen har omkommet som følge av en straffbar handling, kan de etterlatte få oppnevnt bistandsadvokat når særlige forhold tilsier det, strpl. § 107a andre ledd. Når etterlatte er ektefelle eller samboer, barn og foreldre vil de ha rett til å få oppnevnt bistandsadvokat. Retten følger i lovbestemt rekkefølge, slik at retten først tilkommer avdødes ektefelle eller samboer, dernest barn og til sist foreldre. Dersom den avdøde var under 18 år, tilkommer retten den som hadde foreldreansvaret.

I alle andre straffesaker kan det oppnevnes bistandsadvokat der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat, jf. strpl. § 107a tredje ledd. Det åpnes for en skjønnsmessig adgang til å oppnevne bistandsadvokat i tilfeller som ikke går inn under strpl. § 107a første og annet ledd. Bestemmelsen er ment som en snever unntaksbestemmelse. Formålet er å fange opp tilfeller der det vil være særlig behov for advokat på grunn av særegne omstendigheter. Eksempel på «særlige forhold» er når det fremmes krav om erstatning, herunder oppreisningserstatning. Bestemmelsen er ikke knyttet opp mot en bestemt personkrets. Dette gjelder også etterlatte etter en som har omkommet på grunn av straffbar handling når ”særlige forhold” tilsier det. I drapssaker etter strl. § 233 vil det som hovedregel bli oppnevnt bistandsadvokat dersom ektefellen til den avdøde ønsker det. Bestemmelsen vil kunne dekke fornærmedes behov for bistandsadvokat utenom tilfeller som nevnt i strpl. § 107a første ledd, men også for andre skadelidte som ikke er direkte fornærmet, eksempelvis i saker om alvorlige trafikkulykker. Formålet med bestemmelsen er å senke terskelen for å få oppnevnt bistandsadvokat i forhold til det som gjaldt tidligere. Dette innebærer at det i tilfeller der det er uklart om noen har omkommet ved en straffbar handling, men der etterforskning er iverksatt for å undersøke om så er tilfelle, kan være grunn til å oppnevne bistandsadvokat.

Det er en skjønnsmessig adgang til å få oppnevnt bistandsadvokat til andre etterlatte enn de som er nevnt i strpl. § 93a annet ledd. Eksempelvis gjelder dette søsken dersom avdøde hverken har ektefelle, samboer, barn eller foreldre. Dersom ”sakens art og alvor” tilsier det vil det i slike tilfeller kunne oppnevnes bistandsadvokat.

I 2010 avgjorde Høyesterett at også vitner til vold kan ha krav på egen bistandsadvokat.

Dersom forholdet ikke er anmeldt og det således ikke foreligger noen politisak vil man som hovedregel ikke ha rett på å få oppnevnt bistandsadvokat. Likevel vil en fornærmet i noen slike tilfeller kunne få dekket advokatbistand etter lov om fri rettshjelp.

Retten til å få oppnevnt norsk bistandsadvokat gjelder som hovedregel ikke når den straffbare handlingen er begått i utlandet. I disse tilfellene kan man imidlertid søke Fylkesmannen etter lov om fri rettshjelp. Også i saker hvor det fremmes krav om erstatning fra gjerningspersonen, er det mulighet til å søke om å få dekket advokatbistand etter ordningen om fri rettshjelp.