Rettsområder innen personskadeerstatning

Vi har mer enn 25 års erfaring innen personskadeerstatning og forsikringsoppgjør

Rettsområder innen personskadeerstatning og forsikringsoppgjør

Få rett erstatning til rett tid. Våre personskadeadvokater er spesialistert på alle rettsområder innen personskadeerstatning og forsikringsoppgjør. Vi bistå deg ved alle typer personskade.

Pasientskade

Er du utsatt for feilbehandling og påført pasientskade, har du krav på pasientskadeerstatning. Erstatningen ytes fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som er et statlig organ.

Trafikkskade

Trafikkskadeerstatning er et sentralt rettsområde innen personskadeerstatning. En stor del av vår portefølje utgjør personskadeerstatning og forsikringsoppgjør etter trafikkskader. Som trafikkskadet kan du ha krav på personskadeerstatning. Ansvaret for personskade er objektivt, dvs. at man ikke trenger å påvise at noen er skyld i trafikkulykken.

Yrkesskade

Yrkesskadeerstatning er et rettsområde innen personskadeerstatning som følger egne særregler for erstatningsutmåling. Ved yrkesskade eller yrkessykdom kan du ha rett på ytelser både fra NAV og fra yrkesskadeforsikringsselskapet. I tillegg kan du rette krav mot arbeidsgiver dersom yrkesskaden eller yrkessykdommen skyldes grov uaktsomhet fra arbeidsgivers side.

Forsikring

Mange situasjoner omfattes av en forsikring som kan gi rett på forsikringsutbetaling. Det gjelder både personforsikringer eller skadeforsikringer.

Soldatskade

Dersom du blir påført en fysisk eller en psykisk skade i forbindelse med militærtjeneste her i Norge eller i utlandet kan hjemmelen for erstatning være flere. Ta kontakt med en av våre personskadeadvokater for hjelp.

Trygdesaker

Personskadeerstatning suppleres av ytelser fra NAV. Aktuelle stønader kan være arbeidsavklaringspenger, uføretryd og menerstatning.  I trygdesaker vil man kunne få dekket advokatutgifter gjennom ordningen med fri rettshjelp. Vi kan vise til gode resultater i trygdesaker.

Legemiddelskade

Legemiddelskader er et rettsområde innen personskadeerstatning som hører inn under pasientskade. Dersom du er påført en personskade ved bruk eller utprøving av et legemiddel (inkludert vaksine), vil du kunne ha krav på personskadeerstatning.

Voldsskade

Etter voldsoffererstatningsloven av 20. april 2001 vil den som er blitt påført personskade som følge av en forsettelig legemskrenking eller en annen straffbar handling som har preg av vold eller tvang, kunne ha rett til voldsoffererstatning fra staten.

Bistandsadvokat

Har du vært offer for en straffbar handling kan du ha rett til gratis bistandsadvokat. Det gjelder både den fornærmede og de etterlatte. Bistandsadvokaten blir godtgjort av staten uten behovsprøving i forhold til fornærmedes (offerets) økonomi.

Arve- og skifteoppgjør

Hvor personskade har medført dødsfall bistår vi også med etterfølgende skifte- og arveoppgjør for etterlatte.

Usikker på hvilken type personskadesak du har?

Fyll ut skjemaet nedenfor, forklar kort hva saken gjelder og vi følger deg opp.

Det er helt gratis å sende inn din sak for en forhåndsvurdering.


    Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.