Yrkesskade – Yrkessykdom

Ved yrkesskade eller yrkessykdom kan du ha rett på ytelser fra NAV og fra yrkesskadeforsikringsselskapet.

I tillegg kan du rette krav mot arbeidsgiver dersom yrkesskaden eller yrkessykdommen skyldes grov uaktsomhet fra arbeidsgivers side.

Hva er en yrkesskade?

Som yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er påført i forbindelse med arbeidet.

For at det skal dreie seg om en arbeidsulykke, må det ha oppstått en plutselig eller uventet ytre hendelse under arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en “konkret tidsbegrenset hendelse som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommendes arbeid” heter det i folketrygdloven.

Noen sykdommer skal likestilles med yrkesskader selv om de utvikles over tid og ikke skriver seg fra en konkret arbeidsulykke (yrkessykdommer). Det er laget en liste over sykdommer som kan regnes som yrkessykdommer (listesykdommer). Noen av de mest sentrale er sykdom etter påvirkning av løsemidler (løsemiddelskade) eller asbest, forgiftninger og allergiske hudlidelser, nedsatt hørsel grunnet støy fra maskiner, verktøy og prosesser, samt lungesykdommer som skyldes påvirkning av finfordelte stoffer.

NAV

Man har krav på menerstatning fra NAV dersom personskaden er varig og betydelig. Personskaden er betydelig når den utgjør 15 % medisinsk invaliditet eller mer. Medisinsk invaliditet må ikke forveksles med ervervsmessig invaliditet. Ervervsmessig invaliditet omhandler arbeidsuførhet.

Har du fått godkjent yrkesskaden  i NAV slipper du å betale egenandel ved legebehandling og fysioterapi mot fremvisning av NAV-vedtaket.

I tillegg gjelder en rekke andre særfordeler for stønader i folketrygden ved godkjent yrkesskade.

Yrkesskadeforsikring

Etter yrkesskadeforsikringsloven er alle arbeidsgivere med ansatte lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Yrkesskadeforsikring gir erstatning til den ansatte ved

  • Skade og sykdom forårsaket ved arbeidsulykke (yrkesskade)
  • Skade og sykdom som er likestilt med yrkesskade etter folketrygdloven
  • Skade og sykdom som skyldes skadelige stoffer eller arbeidsprosesser

Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen dekker typisk

  • Tapt inntekt frem til oppgjørstidspunkt og tap i fremtidige inntekter
  • Tapt hjemmearbeidsevne
  • Menerstatning fra og med 15% medisinsk invaliditet
  • Merutgifter
  • Erstatning til etterlatte ved dødsfall

Hvordan fremme krav om erstatning ved yrkesskade eller yrkessykdom?

Ved yrkesskade eller yrkessykdom skal du henvende deg til arbeidsgivers forsikringsselskap. Kontakt arbeidsgiver for opplysninger om forsikringsselskapet. Er bedriften du ønsker å rette krav mot nedlagt, kontakt regnskapsfører, revisor, tidligere daglig leder el. for opplysninger om forsikringsselskap.

Arbeidsgiver har ikke tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring?

Alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dersom arbeidsgiver likevel ikke har tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring har du rett til erstatning fra Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF).

Benytt advokat ved yrkesskade eller yrkessykdom

En dyktig advokat vil sikre dine rettigheter og kjempe for at du oppnår den yrkesskadeerstatningen du har krav på.

Utgifter til advokat i forbindelse med yrkesskade eller yrkessykdom dekkes som hovedregel av ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap på lik linje med andre utgifter som følge av arbeidsulykken.

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS har lang erfaring med personskadeerstatning og bistår deg gjerne med å fremme krav om erstatning etter yrkesskade eller yrkessykdom. Ta kontakt på telefon 22 41 21 21, eventuelt send oss en e-post til: advokat@adse.no.

Usikker på om du i det hele tatt har en sak? Eller i tvil om du har blitt tilbudt riktig yrkesskadeerstatning? Vi foretar en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av yrkesskade saken din. 

Benytt advokat ved yrkesskade eller yrkessykdom!

Skadet gjennom en yrkesskade? Ta kontakt gjennom skjema eller ring 22 41 21 21 for hjelp.

Utgifter til advokat i forbindelse med yrkesskade eller yrkessykdom dekkes som hovedregel av ansvarlig yrkesskade-forsikringsselskap på lik linje med andre utgifter som følge av arbeidsulykken.
Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.