Trygdesaker

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS påtar seg oppdrag i følgende trygdesaker i forbindelse med personskadeerstatningssaker:

  • Godkjenning av yrkesskade
  • Yrkesskadefordel ved arbeidsavklaringspenger/ uførepensjon
  • Uførepensjon
  • Menerstatning
  • Sykepenger
  • Grunnstønad / hjelpestønad

Vi kan vise til gode resultater i trygdesakene. I trygdesaker vil man kunne få dekket advokatutgifter gjennom ordningen med fri rettshjelp. Dersom klage på et vedtak fra Trygdeetaten fører til omgjøring av vedtaket, plikter Trygdeetaten å dekke advokatomkostningene etter forvaltningslovens § 36.