Våre rettsområder innen Personskadeerstatning

Alle våre advokater har spesialkompetanse innen personskadeerstatning.

Pasientskade

Er du utsatt for feilbehandling og påført pasientskade, har du krav på erstatning. Erstatningen ytes fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som er et statlig organ.

Trafikkskade

Som trafikkskadet kan du ha krav på erstatning. Ansvaret for personskade er objektivt, dvs. at man ikke trenger å påvise at noen er skyld i trafikkulykken.

Yrkesskade

Ved yrkesskade eller yrkessykdom kan du ha rett på ytelser fra NAV og fra yrkesskadeforsikringsselskapet. I tillegg kan du rette krav mot arbeidsgiver dersom yrkesskaden eller yrkessykdommen skyldes grov uaktsomhet fra arbeidsgivers side.

Forsikring

Mange situasjoner omfattes av en forsikring som kan gi rett på forsikringsutbetaling. Det gjelder både personforsikringer eller skadeforsikringer.

Legemiddelskade

Dersom du er påført en personskade ved bruk eller utprøving av et legemiddel (inkludert vaksine), vil du kunne ha krav på erstatning.

Soldatskade

Dersom du blir påført en fysisk eller en psykisk skade i forbindelse med militærtjeneste her i Norge eller i utlandet kan hjemmelen for erstatning være flere.

Trygdesaker

Vi kan vise til gode resultater i trygdesaker. I trygdesaker vil man kunne få dekket advokatutgifter gjennom ordningen med fri rettshjelp.

Voldsskade

Etter voldsoffererstatningsloven av 20. april 2001 vil den som er blitt påført personskade som følge av en forsettelig legemskrenking eller en annen straffbar handling som har preg av vold eller tvang, kunne ha rett til voldsoffererstatning fra staten.

Bistandsadvokat

Har du vært offer for en straffbar handling kan du få oppnevnt gratis bistandsadvokat. Det gjelder både den fornærmede og de etterlatte. Bistandsadvokaten blir godtgjort av staten uten behovsprøving i forhold til fornærmedes (offerets) økonomi.

Usikker på hvilken sak du har?

Fyll ut skjemaet nedenfor, forklar saken din enkelt og vi følger deg opp.

Det er helt gratis å sende inn din sak for en forhåndsvurdering.


Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.