Kategori

Voldsoffererstatning

Erstatning for vold og overgrep i utlandet, sjekk voldsoffererstatningsloven.

Erstatning for vold og overgrep i utlandet

Av Nyheter, Voldsoffererstatning

Kan jeg få erstatning for vold og overgrep skjedd i utlandet?

Utenlandsopphold er som oftest forbundet med positive opplevelser. Men hvordan er det dersom man  blir utsatt for vold og overgrep i utlandet? Har man rett på erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatningsordningen gjelder i utgangspunktet kun i Norge

Hovedregelen er at det bare ytes erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning for straffbare handlinger begått i Norge og Svalbard. Dette følger av voldsoffererstatningsloven § 2. Voldsoffererstatningsordningen gjelder også for vold og overgrep begått på norsk fartøy, boreplattform og enkelte innretninger på den norske kontinentalsokkelen. Utover dette må erstatningskrav i utgangspunktet søkes dekket etter tilsvarende erstatningsordning i det aktuelle landet hvor den straffbare voldshandlingen ble begått.

Unntak for land uten tilsvarende erstatningsordning

Etter voldsoffererstatningsloven § 2 andre ledd er det likevel åpnet for å fravike hovedregelen i visse tilfeller. Det kan tilkjennes erstatning etter norsk voldsoffererstatningsordning for vold og overgrep i utlandet under visse betingelser. For det første kreves at du hadde fast bopel i Norge på skadetidspunktet. For det andre må det foreligge særlige grunner til å fravike hovedregelen.

Ved vurderingen av om det foreligger «særlige grunner» er det i praksis lagt avgjørende vekt på om det finnes en voldsoffererstatningsordning i det aktuelle landet tilsvarende den vi har i Norge. Eller at skadelidte har vesentlig dårligere rettigheter enn etter norsk  ordning. Finnes ikke tilsvarende erstatningsordning, eller den utenlandske ordningen ikke omfatter erstatningskrav som normalt ville blitt dekket i Norge, kan kravet fremmes overfor Kontoret for voldsoffererstatning.

Kontoret for voldsoffererstatning har lagt til grunn at det ikke finnes tilsvarende erstatningsordning blant annet i land som Thailand, Tyrkia, Polen, Romania og Russland.

Oppreisningserstatning er et erstatningskrav som er særlig aktuelt i volds- og overgrepssaker. Denne erstatningsposten omfattes ofte ikke av utenlandske ordninger. I prinsippet kan du da søke om oppreisning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Hva gjør du dersom du ønsker å fremme erstatning for vold og overgrep i utlandet?

Der hvor det finnes en erstatningsordning må du først rette kravet mot det aktuelle landets voldsoffererstatningsordning før du eventuelt sender søknad til Kontoret for voldsoffererstatning.

Spania, Hellas, Italia og en rekke andre EU-land har tilsvarende ordninger. Rettigheter vil imidlertid variere fra land til land. En oversikt over hvilke land i EU dette gjelder og hva som erstattes kan du blant annet finne her (https://e-justice.europa.eu/content_if_my_claim_is_to_be_considered_in_this_country-491-en.do).

For land utenfor EU kan man eventuelt kontakte landets ambassade for nærmere opplysninger.

Vår erfaring tilsier at Kontoret for voldsoffererstatning vil kunne avslå din søknad dersom du ikke kan dokumentere at landet ikke har en tilsvarende ordning som kommer til anvendelse, Det samme gjelder hvor det ikke fremgår skriftlig avslag på at den aktuelle ordningen ikke inkluderer den typen erstatningskrav det er fremmet erstatning for. Praksis fra Erstatningsnemnden viser også at det legges avgjørende vekt på hvorvidt kravet er realitetsbehandlet etter den utenlandske ordningen, og ikke hva utfallet av behandlingen ble.

Å kreve voldsoffererstatning fra utlandet er i mange tilfeller komplisert. Vi kan som ledd i en søknad til Kontoret for voldsoffererstatning bistå deg med å fremme krav mot utenlandsk voldsofferordning. Vi har erfaring med volds- og overgrepssaker begått i en rekke land, og vi vet hvordan man skal gå frem.

Vold på jobben? Kontakt advokat.

Utsatt for vold på jobben?

Av Nyheter, Voldsoffererstatning, Yrkesskade

Ingen skal måtte oppleve å bli utsatt for vold, overgrep eller alvorlige trusler på arbeidsplassen. Undersøkelser viser likevel at svært mange i Norge hvert år utsettes for vold på jobben. Og trenden er økende.

De mest voldsutsatte yrkesgruppene finnes i helse- og sosialsektoren. Det gjelder eksempelvis sykepleiere, vernepleiere og miljøarbeidere, spesielt innen psykiatrien. Også politi, vektere, og lærere er mer utsatt. Vi får også en del henvendelser fra dørvakter, offentlige ansatte, drosjesjåfører og bussjåfører. Forskning viser dessuten at flere kvinner enn menn rammes.

Vold på jobben omfatter all fysisk og psykisk vold, overgrep eller trusler fra andre arbeidstakere, kunder, pasienter, brukere, elever, mv.

Det har kommet nye bestemmelser i arbeidsmiljølovgivningen som skal trygge ansattes arbeidshverdag. Det stilles nå klarere krav til hvordan arbeidsgivere skal forebygge og håndtere vold og trusler. Selv mye gjøres for å forebygge vold i arbeid, rammes fortsatt mange.

Hva gjør du om du har blitt utsatt for vold på jobb?

Det første du bør gjøre er å melde fra til arbeidsgiver. Mange arbeidsgivere har opprettet interne meldings- og oppfølgingsrutiner. Videre må det sendes melding om yrkesskade til NAV og til arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap. Arbeidsgiver har plikt til å sende slik melding til NAV. Hvis arbeidsgiver ikke har gjort det, kan du melde skaden selv. En yrkesskade må som hovedregel meldes til NAV senest innen ett år etter at voldshendelsen fant sted. I mer alvorlige tilfeller skal voldshendelsen også meldes til Arbeidstilsynet og Politi. Selv om disse sakene i utgangpunktet behandles etter yrkesskadeforsikringen, kan det i tillegg være aktuelt å melde til Kontoret for voldsoffererstatning, se mer under.

For mer geneell informasjon om hva du bør gjøre dersom du har vært utsatt for yrkesskade kan du lese her.

Voldsskader kan få store helsemessige og økonomiske konsekvenser. Du bør derfor også vurdere å ta kontakt med advokat. Rimelige og nødvendige advokatutgifter dekkes som hovedregel av ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap eller av Kontoret for voldsoffererstatning. Ved betydelig skade kan det også være grunnlag for oppnevning av bistandsadvokat på statens bekostning, Se mer om dette under «bistandsadvokat».

Hvilke dekninger gjelder?

Yrkesskadeforsikring

Den primære dekningen ved vold på jobben er yrkesskadeforsikringen. Alle arbeidsgivere er forpliktet til å tegne yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere.

Yrkesskadeforsikringen gjelder for voldsskader påført i arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden. I enkelte saker kan det derfor bli spørsmål om voldshendelsen har tilstrekkelig tilknytning til arbeid til å anses falle innenfor yrkesskadeforsikringens dekningsområde.

Mobbing og trakassering fra arbeidskolleger som pågår over tid faller som hovedregel utenfor yrkesskadeforsikringens anvendelsesområde. Blir forholdet ansett som enkeltstående hendelser pågått i en kortere tidsbegrenset periode, og kan det likevel anses å falle innenfor.

Som hovedregel har det ikke betydning dersom man uaktsomt har medvirket til yrkesskaden.

Yrkesskadeforsikringen dekker påført inntektstap og påførte utgifter, samt fremtidig inntektstap (grunnerstatning) og framtidige merutgifter, menerstatning og erstatning til etterlatte.

Ved yrkesskader skal behandlingsutgifter dekkes av folketrygden dersom NAV har godkjent skaden som yrkesskade. Dette gjelder også nødvendige utgifter til tannlege, jf. folketrygdloven § 5-25. Yrkesskadeforsikringen skal dekke eventuelle tannlegeutgifter utover det NAV/HELFO refunderer.

Yrkesskadeforsikringen skal dekke dine nødvendige og rimelige utgifter til advokat.

Yrkesskadeforsikringen hjemler ikke rett på såkalt oppreisningserstatning. Dette kravet må i tilfelle søkes dekket gjennom voldsoffererstatningsordningen, se under.

Erstatning ved yrkesskade er delvis standardisert, og skiller seg noe fra erstatningsutmåling etter alminnelige skadeserstatningsregler.

Mange arbeidsgivere har tegnet utvidet dekning som gir erstatning utover den lovpålagte forsikringsdekningen.

Du kan lese mer om yrkesskadeforsikring her.

Voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning er en statlig erstatningsordning for de som har vært utsatt for vold, ran, seksuelle overgrep eller andre straffbare handlinger som krenker liv, helse eller frihet.

Voldsoffererstatningsordningen er subsidiær andre kompensasjonsordninger. Dette betyr at ditt tap må være forsøkt dekket gjennom andre offentlige ytelser eller forsikringer før erstatning kan gis. Slike ordninger kan for eksempel være yrkesskadeforsikring, ulykkesforsikringer og uføreforsikringer, eller offentlige ytelser fra NAV og HELFO. Et aktuelt eksempel er utgifter til tannlege.

Ettersom voldsofferordningen er subsidiær, må den som har blitt utsatt for vold på jobben rette erstatningskravet for økonomisk tap til arbeidsgiverens yrkesskadeforsikringsselskap.

Hovedregelen for erstatningsutmålingen er at voldsoffererstatningen skal dekke lidt skade, tap i fremtidig erverv og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i fremtiden, jf. voldsoffererstatningsloven § 4 første ledd. Ordlyden samsvarer med skadeserstatningsloven § 3-1 første ledd, og erstatningsutmålingen etter voldsoffererstatningsloven skal i følge lovens forarbeider så langt som mulig følge alminnelige skadeserstatningsregler. Dette innebærer at utmålingen etter voldsofferordningen kan skille seg noe fra utmålingen etter yrkesskadeforsikringsloven.

Yrkesskadeforsikringen dekker ikke krav om oppreisningserstatning. Slike krav må i tilfelle rettes mot skadevolder direkte eller overfor Kontoret for voldsoffererstatning.

Oppreisningsbeløpet varierer blant annet ut i fra skyldgrad, voldens grovhet og de skadevirkninger som er påført. Som regel ligger erstatningsnivået for oppreisning for kroppskrenkelser og kroppskader i størrelsesorden 20 000 – 80 000 kroner (2019). I ranstilfeller kan det bli snakk om noe høyere erstatning, i alle fall dersom det er benyttet skytevåpen.

Det er som hovedregel et vilkår for voldsoffererstatning at man har anmeldt forholdet til politiet, og at man svarer bekreftende dersom politiet spør om man ønsker erstatningskravet tatt med i en eventuell straffesak. Det er derimot ikke avgjørende om straffesaken blir henlagt eller ikke.

Har du medvirket til voldsskaden vil erstatningen kunne settes ned – enten helt eller delvis. Du kan lese mer om medvirkning her.

Du kan lese mer om voldsoffererstatning her.

HTA- tariffbestemte forsikringer

Er du ansatt i stat eller kommune kan du i tillegg være omfattet av forsikringsordninger fastsatt i Hovedtariffavtalen (HTA).

Man får ikke oppgjør etter både tariffavtalen og obligatorisk yrkesskadeforsikring. Det legges opp til at man kan velge oppgjør etter den ordningen som gir best uttelling i den konkrete saken. En erfaren personskadeadvokat vil kunne hjelpe deg med å beregne hvilken dekningsordning som er gir best uttelling for deg.

Enkelte tariffestede ordninger har utvidet dekningsområde i forhold til vanlig yrkesskadeforsikring, eksempelvis ved at den også skal gjelde for skader som følge av vold eller trusler fra klient, bruker, elev eller lignende på fritiden.

Trygdeytelser

Godkjenner NAV voldsskaden som yrkesskade, kan du ha krav på trygdeytelser. Flere ytelser gis etter gunstigere regler enn vanlig.

Etter folketrygdloven § 5-25 skal det ytes full dekning for nødvendige utgifter til legehjelp, tannlegehjelp, fysikalsk behandling og legemidler, spesielt medisinsk utstyr og forbruksmateriell, og hensiktsmessige hjelpemidler som kan bøte på følgene av yrkesskaden.

I tillegg dekkes nødvendige utgifter til hjemtransport. Utgiftene godtgjøres etter billigste forsvarlige reisemåte, samt nødvendige utgifter til kost og losji under reisen.

Etter langvarig trygdepraksis anses briller omfattet av begrepet “hensiktsmessige hjelpemidler. Nødvendige utgifter til briller ved yrkesskade kan derfor dekkes etter § 5 – 25. Det er et vilkår at synssvekkelsen har direkte sammenheng med yrkesskaden og nødvendiggjør behovet for briller.

For tapt inntekt ytes sykepenger i inntil ett år, arbeidsavklaringspenger, og eventuell uføretrygd ved varig arbeidsuførhet. Her gjelder spesielle regler som blant annet gir ytelser ved uføregrader ned til 30 prosent.

NAV yter menerstatning dersom skaden er varig, og utgjør en medisinsk invaliditet på 15 prosent eller mer.

Trygdeytelser vil langt på vei bli samordnet med erstatningen du får etter yrkesskadeforsikring, eventuelt etter voldsoffererstatningsordningen.

Vi har bistått mange personer med erstatningskrav etter å ha vært utsatt for vold på jobben. Ingen saker er like. Ta kontakt i dag for gratis og uforpliktende førstehåndsvurdering av din sak.