Kategori

Nyheter

Kjemp for din erstatningssak

Det lønner seg å kjempe II

Av Nyheter

Vår klient ble uforskyldt skadet i en bilulykke i 2011. Et møtende kjøretøy kom over i hennes kjørefelt og frontkolliderte. Klienten satt fastklemt i vraket i over en time før redningsmannskapet klarte å skjære henne løs. Hun ble fraktet til sykehus hvor det blant annet konstatert flere knusningsbrudd i ankel. Etter hvert utviklet det seg brennende hudsmerter (nevrodystrofi) i foten. Hun fikk innsatt smertepumpe, og måtte gjennom flere operative inngrep med blant annet innsetting av plate og skruer. Det ble også konstatert klare symptomer på posttraumatisk stress syndrom (PTSD).

Klienten gikk først på sykepenger i ett år, og deretter arbeidsavklaringspenger i fire år. Etter det avslo NAV ytterligere stønad.

På vegne av klienten ble det fremsatt krav på erstatning. Selskapet avslo. Man fikk imidlertid selskapet med på å  innhente spesialisterklæring. Spesialisten konkluderte med varig medisinsk invaliditet på 30 %.

Etter at spesialisterklæringen forelå fremsatte selskapet et «skambud» på kr 600 000 som fullt og endelig erstatningsoppgjør. Selskapet begrunnet dette i hovedsak med at det var andre årsaker til at hun ikke var tilbake i arbeid, og at tapet ikke var erstatningsmessig. Etter råd fra oss, avslo klienten. Til tross for inngående forhandlinger med selskapet kom man ikke til enighet.

Parallelt med dette søkte klienten om uføretrygd. Dette ble avslått , og senere opprettholdt av NAV klageinstans. Vedtaket ble påanket til Trygderetten som stadfestet vedtaket.

Klienten var på skadetidspunktet etablert i enebolig sammen med ektemann og barn. Trafikkulykken førte imidlertid også med seg problemer i samliv og økonomi. Det hele endte med separasjon, og fordi hun hverken fikk erstatning eller støtte fra NAV ble hun nødt til å flytte inn i en campingvogn.

Selskapet påberopte seg etter hvert foreldelse, og man ble på vegne av klienten tvunget til å ta ut forliksklage. Forliksforhandlingene førte heller ikke saken nærmere en løsning, og man tok ut stevning. Man fikk retten med på å oppnevne medisinsk sakkyndig. Den rettsoppnevnte sakkyndige konkluderte nå med en varig medisinsk invaliditet på hele 50%.

I tiden før saken skulle opp for tingretten ble det holdt inngående forliksforhandlinger. Men heller ikke dette førte frem.  Kun dager før saken skulle opp for tingretten la imidlertid selskapet seg flat, og aksepterte klientens forlikstilbud som nå beløp seg på hele kr 3 500 000.

Til historien hører også at NAV har gjenopptatt uføresaken, og at det kun gjenstår formalia før hun får innvilget full uføretrygd.

Denne saken er nok et eksempel på hvor viktig det er å ikke gi seg.

Få rett erstatning til rett tid. Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS er spesialisert på forsikringsoppgjør etter trafikkulykker. Våre personskadeadvokater har mer enn 25 års erfaring, og er ett av landets ledende advokatfirmaer på området.

Ring 22 41 21 21 eller benytt kontaktskjema for gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Påkjørt i fotgjengerfelt? Få erstatning.

Påkjørt i fotgjengerfelt?

Av Nyheter

Påkjørt i fotgjengerfelt?

Har du blitt påkjørt i fotgjengerfelt har du som hovedregel krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet. Ansvaret for skade på fotgjengere er i utgangspunktet objektivt, og man trenger ikke påvise skyld annet enn at bilen har kjørt på deg mens du befant deg i eller i umiddelbar nærhet til fotgjengerfeltet.

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS har lang erfaring med erstatningsoppgjør etter påkjørsel av gående i gangfelt, og er ett av landets ledende advokatfirmaer innen personskadeerstatning.

Kontakt oss for gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Skadeerstatningsloven

Erstatningen skal utmåles etter skadeerstatningsloven. Denne gir hjemmel for å utmåle erstatning for påført og fremtidig inntektstap, påført og fremtidige merutgifter samt menerstatning ved betydelig skade jf. skadeerstatningsloven §§ 3-1,3-2.

Dersom påkjørselen skyldes grov uaktsomhet fra førerens side kan du ha krav på oppreisning. Skadeerstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav a gir hjemmel for å pålegge den som med grov uaktsomhet har «voldt skade på person» å betale en slik engangssum som retten finner rimelig til erstatning (oppreisning) for tort og smerte eller annen krenking eller skade av ikke-økonomisk karakter.

For at handlemåten skal kunne karakteriseres som grovt uaktsom, må den etter Høyesteretts definisjon i Rt-1989-1318 representere et markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte. Det må dreie seg om en opptreden som er sterkt klanderverdig, hvor vedkommende er vesentlig mer å klandre enn hvor det er tale om alminnelig uaktsomhet. Det må foretas en bred skjønnsmessig vurdering av handlemåten.

Utgangspunktet er at det gjelder en streng aktsomhetsnorm for bilførere grunnet det store skadepotensialet som er knyttet til bilkjøring. Dette har Høyesterett understreket i flere saker, jf. Rt-1978-1303Rt-1980-1379Rt-1986-390Rt-1986-1432 (lnr. 151B) og Rt-2000-1788. Selv et lite øyeblikks uoppmerksomhet kan få fatale følger, og utgangspunktet må derfor være at bilføreren – så langt som praktisk mulig – kontinuerlig har oppmerksomheten rettet mot trafikken rundt seg. Aktsomhetsplikten illustreres også av at vegtrafikkloven § 3 ble endret i 1991 slik at den også pålegger trafikantene å opptre slik at det «ikke kan oppstå fare».

Aktsomhetskravet skjerpes ytterligere ved kjøring nær oppmerkede gangfelt. Trafikkreglene § 9 nr. 2 annet ledd fastsetter at kjørende har vikeplikt for gående «som befinner seg i gangfeltet eller er på veg ut i det». Bilføreren skal altså ikke bare holde øye med om noen befinner seg i fotgjengerfeltet, men også med om noen er i ferd med å gå ut i det.

Etter skadeerstatningsloven § 3-5, 1 ledd skal retten utmåle oppreisningserstatning til det den «finner rimelig» og skal gjelde for den voldte tort og smerte og for annen krenking eller skade av ikke økonomisk art. Loven legger opp til en skjønnsmessig helhetsvurdering. Etter rettspraksis skal det tas hensyn til handlingens objektive grovhet, skadevolderens skyld, den subjektive opplevelsen skadelidte har hatt av krenkelsen, samt arten og omfanget av de påførte skadevirkningene, se eksempelvis Rt-2012-1773.

Er du anklaget for forsikringssvindel? Kontakt advokatfirma Sandgrind Ellefsen for hjelp.

Ny rapport viser rekordmye forsikringssvindel i 2017

Av Nyheter
Finans Norge har nå utgitt svindelrapport for 2017. Den viser at det ble begått forsikringssvindel for omlag 428 millioner kroner. Aldri før har det blitt avdekket så mange sviksaker. I følge rapporten er de groveste svindelsakene knyttet til uføreforsikringer. Ser man derimot på antall saker, begås det mest svindel innen skadeforsikring, herunder reiseforsikring, bilforsikring og innbo.

Read More

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen
Vi vurderer din sak helt gratis. Din sak sendes inn kryptert og forblir privat behandlet hos oss.


Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.