Informasjonssvikt

Vilkåret svikt i pasientskadeloven omfatter også såkalt informasjonssvikt.

Utgangspunkt

Hovedregelen er at pasienten skal ha den informasjonen som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og i innholdet av helsehjelpen.

Herunder skal pasienten få informasjon som ikke utelater vesentlig risiko for komplikasjoner ved den planlagte behandlingen, og ved eventuelle behandlingsalternativer. Pasienten må også få informasjon om risikoen ved å velge ikke å la seg behandle. Informasjonen skal tilpasses den som får informasjonen, og det er i det enkelte tilfelle rom for skjønn med tanke på hva slags informasjon som skal gis. Se pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 første ledd og § 3-5 siste ledd.

Informasjonen skal gis i forkant. Dersom informasjonen gis for sent kan det derfor foreligge informasjonssvikt. Eksempelvis hvor informasjon om risiko gjøres under eller etter at behandlingen er gjennomført.

Krav til dokumentasjon

Det stilles også visse krav til at informasjonen som er gitt kan dokumenteres i ettertid. Det følger blant annet av dom fra Høyesterett (Rt-1998-1565) at skriftlige nedtegnelser og tidsnære bevis skal tillegges sterkere vekt enn etterfølgende forklaringer fra parter og involverte i saken. Tidsnære bevis vil blant annet være nedtegnelser i legejournaler. Dersom det ikke forligger slike tidsnære beskrivelser av den informasjonen som er gitt i pasientjournalen kan det anses å foreligge informasjonssvikt.

Årsakssammenheng

Det er en forutsetning for rett til erstatning at informasjonssvikt mest sannsynlig er årsaken til skaden som pasienten krever erstatning for. Det stilles altså krav til årsakssammenheng mellom informasjonssvikt og skaden. Dersom pasienten mest sannsynlig ville latt seg operere også med riktig informasjon om risiko for den aktuelle komplikasjonen vil det normalt ikke legges til grunn årsakssammenheng. I Høyesterettsdom inntatt i Rt-2020-1332A fremgår det at utgangspunktet for vurderingen er hvilket standpunkt pasienten ville tatt til legens anbefaling om operasjon om hun hadde fått ytterligere informasjon. Vurderingen knyttes opp til grunnlidelsen (diagnosen) og det risikobildet som var knyttet til denne, herunder situasjonen uten behandling.