Riktig personskadeadvokat i din personskadesak

Et riktig erstatningsoppgjør skal sikre at du og dine får en trygg økonomi til tross for personskaden

Hvorfor bruke personskadeadvokat?

En personskadesak er strengt tatt et forhold mellom skadelidte og forsikringsselskapet. Så hvorfor skal man da la seg bistå av en personskadeadvokat?

Sakens alvor

En ulykke kommer sjelden alene. Ikke nok med at personskader medfører plager og funksjonsnedsettelse. Mange skadelidte blir også arbeidsufør og får alvorlige økonomiske problemer. Et riktig erstatningsoppgjør skal jo kompensere blant annet for inntektsnedgang. Det skal sikre at du og dine får en trygg økonomi til tross for skaden. Ettersom din økonomiske fremtid avhenger av et riktig erstatningsoppgjør og fordi erstatningen gjøres opp en gang for alle, vil det eneste fornuftige være å la en personskadeadvokat ivareta dine interesser.

Interessemotsetninger

La oss slå det fast med en gang – forsikringsselskapet er ikke din venn. Det er ikke slik at selskapet bare vil deg vel, selv om det gjerne forsøker å fremstå slik i sin markedsføring. Hvem har vel ikke hørt slagord som “Rolig vi hjelper deg” og “Det handler om å være trygg”, osv. Det man må ha helt klart for seg er at forsikringsselskaper driver forretning. De har klare mål om å gjøre profitt. Med et slikt mål for øyet sier det seg nærmest selv at dine behov og interesser ikke nødvendigvis kommer i første rekke.

Skjevt styrkeforhold

David mot Goliat. Ofte er det en passende beskrivelse når skadelidte forsøker å håndtere sin personskadesak på egen hånd. Skadelidte har som oftest svært begrensede kunnskaper og ressurser til rådighet. Selskapene derimot har nesten et utømmelig arsenal å ta av. Blant annet har de skarpskodde advokater og spesialiserte leger til sin disposisjon. Saksbehandlerne er ofte jurister med spisskompetanse innen personskade og erstatningsrett. Utredere med politibakgrunn settes inn i saker selskapet finner “mistenkelige”. Selskapene nøler ikke med å sette inn ressurser mot skadelidte dersom de anser det nødvendig. Uten en spesialisert personskadeadvokat ved din side blir det fort rått parti.

Rett fokuset på å bli frisk

Mange av våre klienter har erfart at de har blitt nektet erstatning etter at de har blitt påført personskade. Det er ille nok å bli skadet, om man ikke også skal være nødt til å bruke tid og krefter på å kjempe for sin rett. Setter du en erfaren personskadeadvokat på saken kan du fokusere på det som er viktigst, nemlig å bli så frisk som mulig etter skaden.

Unngå fallgruver underveis i saksgangen

Vår erfaring tilsier at man med fordel kan benytte advokat i de fleste personskadesaker. Sakene er ofte omfattende og kompliserte. Som skadelidt er det vanskelig å vite hva man faktisk har krav på, og hvordan man skal gå frem for å få det. Det er mange fallgruver man kan gå i som skadelidt. Vi skal her nevne noen.

Enkelte forsikringsselskaper tilbyr det de kaller “spesialistundersøkelse” tidlig i saksbehandlingen. (Dette må ikke forveksles med såkalt spesialisterklæring, se nedenfor). Man blir tidlig etter ulykken sendt til en medisinsk spesialist for utredning av personskaden. Dette blir gjerne forklart med et ønske om å kunne tilby best mulig medisinsk behandling og oppfølging. I realiteten fungerer dette kun som et påskudd for å få tatt bilder i form av røntgen, CT, MR, e.lign. tidlig etter ulykken slik at man ikke skal kunne påstå at eventuelle senere objektive funn på personskade kan relateres til den aktuelle ulykken. Dersom forsikringsselskapet lykkes med denne strategien risikerer man å bli nektet enhver form for erstatning.

I forbindelse med innhenting av spesialisterklæring er det viktig at man ikke aksepterer å bli sendt til en legespesialist som er for restriktiv og ubalansert i sine vurderinger (såkalte “skadevoldervennlige spesialister“). Enkelte leger får seg henvist et stort antall spesialistoppdrag fra forsikringsselskaper og det offentlige, som på sin side betaler betydelige beløp i spesialisthonorarer. De kan med rette sies å være “kjøpt og betalt” av forsikringsselskapet eller det offentlige.  Dette preger ofte vurderingene legene gjør ved at de – bevisst eller ubevisst – blir partiske.  Ofte skinner det igjennom at selskapene ikke har betalt for en vurdering, men for en konklusjon. Denne bruker de til å nekte skadelidte erstatning. Dette er det  vanskelig for skadelidte å kjenne til. Kun en erfaren personskadeadvokat vil til enhver tid ha oversikt over hvilke leger du kan akseptere og hvilke du skal styre unna.

Eksempler på slike legespesialister kan du se her;

http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/06/24/539012.html.

http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.7817817.

Det er imidlertid mulig for deg på et senere tidspunkt å finne en annen legespesialist som kan foreta en revurdering (såkalt second opinion), men det viser seg ofte vanskelig å rokke ved spesialisterklæringer som allerede ligger i saken.

Ikke sjelden driver forsikringsselskapene bevisst  uthalingstaktikk for å få deg til å akseptere et lavt erstatningsbeløp. Saksbehandlingen kan pågå i årevis uten at det er særlig fremdrift. Selskapene vet meget godt at skadelidte, som ofte har fått en anstrengt økonomi, vil være mer enn villig til å akseptere “skambud” bare det går lang nok tid.

En annen variant er hvor forsikringsselskaper kaster ut et lavt erstatningstilbud, gjerne tidlig i saken, i håp om at du skal bite på. Siden mange skadelidte ikke vet hva som er riktig erstatning i deres sak, er det veldig lett og la seg friste til å akseptere.

Nok en variant er hvor selskapet presser på for å få  skadelidte til å akseptere et erstatningstilbud før man egentlig vet hva det totale skade og tapsomfanget er. Ettersom saken blir avsluttet ved “fullt og endelig erstatningsoppgjør” risikerer du å ikke få full erstatning. Noen selskaper vil da gjerne berolige med at man har såkalt “lovfestet rett til gjenopptak” dersom oppgjøret skulle bli feil. Det selskapene ikke forteller er at retten til kreve gjenopptak er svært snever og i mange tilfeller umulig å oppnå.

Dette er kun noen få eksempler på hvilke fallgruver du kan risikere dersom du gir deg i kast med personskadesaken på egenhånd. Det finnes imidlertid mange flere. Vi kjenner dem alle. Som erfarne personskadeadvokater bistår vi deg på best mulig måte slik at du unngår disse.

Få dine rettigheter ivaretatt av spesialisert personskadeadvokat

Det hender at også advokater blir overkjørt av forsikringsselskapene eller det offentlige. Ofte skjer det fordi advokaten ikke har den nødvendige erfaring og kunnskap på rettsområdet. Erstatnings- og forsikringsretten er et omfattende rettsområde, og sakene er ofte kompliserte. Det kan derfor være helt avgjørende at du benytter en advokat med tilstrekkelig kompetanse.

Med tidligere arbeidserfaring fra forsikringsselskaper og Pasientskadenemnda, i tillegg til lang praksis som advokat for skadelidte, har vi solid kjennskap til gjeldende rett innenfor personskadeerstatning. I tillegg kjenner vi godt til forsikringsselskapenes og det offentliges interne arbeidsmetoder, hvilket kan være avgjørende for utfallet av din personskadesak.

Advokatfirmaet bistår på alle trinn i saken – fra innmelding av skaden og frem til saken er endelig avsluttet.

Krav på dekning av advokatutgifter

I de fleste personskadesaker har du krav på å få dekket dine utgifter til advokat.

Ved personskade etter trafikkulykke og arbeidsulykke dekkes nødvendige kostander til advokat direkte av ansvarlig forsikringsselskap. Ved søknad om voldsoffererstatning har du som regel krav på dekning av advokatutgifter fra det offentlige, enten gjennom ordningen om fri rettshjelp, bistandsadvokatordningen eller direkte fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Tilsvarende ordninger gjelder i en rekke pasientskadesaker og legemiddelskadesaker.

I trygdesaker vil du normalt få dine utgifter til advokat dekket dersom du vinner frem med en klage, eventuelt gjennom ordningen med fri rettshjelp.

Mange har rettshjelpsdekning i tilknytning til innbo- eller hjemforsikring som dekker utgifter til advokat.

I saker som likevel ikke fanges opp av noen dekningsordning, men som vi har stor tro på vil vinne frem, tilbyr vi såkalt “No cure-no pay”. Det vil i korthet si at salær kun vil bli avkrevet dersom du når frem med ditt krav.

Vi hjelper deg med å avklare dine dekningsmuligheter.

Kontakt oss

Skadet og trenger personskadeadvokat? Få rett erstatning til rett tid, ta kontakt for uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Vi svarer deg normalt innen 24 timer.


    Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.