Riktig personskadeadvokat i din personskadesak

Et riktig erstatningsoppgjør skal sikre at du og dine får en trygg økonomi til tross for personskaden

Hvorfor bruke spesialisert advokat i personskadesaker?

 

Sakens alvor

En ulykke kommer sjelden alene. Ikke nok med at personskader medfører plager og funksjonsnedsettelse. Mange skadelidte blir også arbeidsufør og får alvorlige økonomiske problemer. Et riktig erstatningsoppgjør skal jo kompensere blant annet for inntektsnedgang. Det skal sikre at du og dine får en trygg økonomi til tross for skaden. Ettersom din økonomiske fremtid avhenger av et riktig erstatningsoppgjør og fordi erstatningen gjøres opp en gang for alle, vil det eneste fornuftige være å la seg bistå av en personskadeadvokat i din personskadesak.

Interessemotsetninger

La oss slå det fast med en gang – forsikringsselskapet er ikke din venn. Det er ikke slik at det bare vil deg vel selv om det gjerne forsøker å fremstå slik i markedsføringen. Hvem har vel ikke hørt slagord som “Rolig vi hjelper deg” og “Det handler om å være trygg”, mv. Det man må ha helt klart for seg er at forsikringsselskaper driver forretning. De har klare mål om å gjøre profitt. Med et slikt mål for øyet sier det seg nærmest selv at dine behov og interesser ikke akkurat kommer i første rekke.

Skjevt styrkeforhold

David mot Goliat. Ofte er det en passende beskrivelse når skadelidte forsøker å føre personskadesaken sin på egen hånd. Skadelidte har som oftest svært begrensede kunnskaper og ressurser til rådighet. Selskapene derimot har nesten et utømmelig arsenal å ta av. Blant annet har de skarpskodde advokater og spesialiserte leger til sin disposisjon. Saksbehandlerne er ofte jurister med spisskompetanse innen personskade og erstatningsrett. Utredere med politibakgrunn settes inn i saker de finner “mistenkelige”. Selskapene nøler ikke med å bruke dette mot skadelidte dersom det anser det nødvendig. Uten en spesialisert personskadeadvokat ved din side blir det fort rått parti.

Rette fokuset på å bli frisk

Mange av våre klienter har erfart at de har blitt nektet erstatning etter at de har blitt påført personskade. Det er ille nok å bli skadet, om man ikke også skal være nødt til å bruke tid og krefter på å kjempe mot selskapet. Setter du en erfaren personskadeadvokat på saken kan du fokusere på det som er viktigst, nemlig å bli så frisk som mulig etter skaden.

Unngå fallgruver underveis i saksbehandlingen

Vår erfaring tilsier at man med fordel kan benytte advokat i de aller fleste personskadesaker. Sakene er ofte omfattende og kompliserte. Som skadelidt er det vanskeligå vite hva man faktisk har krav på, og hvordan man skal gå frem for å få dette. Det er ikke få fallgruver man kan gå i som skadelidt. Vi skal her nevne noen.

Enkelte forsikringsselskaper opererer med det de kaller “spesialistundersøkelse” i sine saksbehandlingskonsepter. (Dette må ikke forveksles med såkalt spesialisterklæring, se nedenfor). Man blir tidlig etter ulykken sendt til en medisinsk spesialist for utredning av personskaden. Dette blir gjerne forklart ut fra et ønske om å kunne tilby best mulig behandling og medisinsk oppfølging etter personskaden. I realiteten fungerer dette kun som et påskudd for å få tatt bilder i form av røntgen, CT, MR, e.lign. tidlig etter ulykken slik at man ikke skal kunne påstå at eventuelle senere objektive funn på personskade som blir gjort kan relateres til den aktuelle ulykken. Dersom skadevolder lykkes med denne strategien risikerer man å bli nektet enhver form for erstatning.

I forbindelse med innhenting av spesialisterklæring er det viktig at man ikke aksepterer å bli sendt til en legespesialist som er for restriktiv og ubalansert i sine vurderinger (såkalte “skadevoldervennlige spesialister“). Enkelte leger får seg henvist et stort antall spesialistoppdrag fra forsikringsselskaper og det offentlige, som på sin side betaler betydelige beløp i spesialisthonorarer. De kan med rette sies å være “kjøpt og betalt” av forsikringsselskapet eller det offentlige.  Dette preger ofte vurderingene legene gjør ved at de – bevisst eller ubevisst – blir partiske.  Ofte skinner det igjennom at selskapene ikke har betalt for en vurdering, men for en konklusjon som de vil bruke til å nekte skadelidte erstatning. Dette er umulig for skadelidte på forhånd å kunne vite. Kun en erfaren personskadeadvokat vil til enhver tid ha oversikt over hvilke leger dette gjelder.

Mer om slike legespesialister kan du se her;

http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/06/24/539012.html.

http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.7817817.

Det er imidlertid mulig for deg på et senere tidspunkt å finne en annen legespesialist som kan foreta en revurdering (såkalt second opinion), men det viser seg ofte vanskelig å rokke ved spesialisterklæringer som allerede ligger på saken.

Ikke sjelden driver forsikringsselskapene bevisst  uthalingstaktikk for å få deg til å akseptere et lavt erstatningsbeløp. Saksbehandlingen kan pågå i årevis uten at det er særlig fremdrift i saken. Selskapene vet meget vel at skadelidte som ofte har fått en anstrengt økonomi, vil være mer enn villig til å akseptere “skambud” bare det går lang nok tid.

I forlengelsen av dette ser man at forsikringsselskapene gjerne kaster ut et erstatningstilbud, vel vitende om at det er alt for lavt i håp om at du som skadelidt skal bite på. Siden mange skadelidte ikke vet hva som er riktig erstatning i deres sak, er det veldig lett og la seg friste til å akseptere tilbudet.

Erstatningssaker gjøres opp en gang for alle. Mange skadelidte kvier seg derfor for å akseptere et erstatningstilbud før de har kjennskap til hva det endelige skadeomfanget blir. Ettersom saken blir avsluttet ved “fullt og endelig erstatningsoppgjør” risikerer du ikke å få erstatning hvis det senere oppstår forverring av skaden eller arbeidsuførheten. Noen selskaper vil da gjerne berolige deg med at bekymringen er ubegrunnet fordi man har såkalt “lovfestet rett til gjenopptak av saken”. Det selskapene imidlertid ikke forteller deg er at adgangen til å gjenoppta en erstatningssak er så snever at det i mange tilfeller er praktisk umulig.

Dette er kun noen få eksempler på hva du kan risikere dersom du gir deg i kast med personskadesaken din på egenhånd. Det finnes mange flere. Vi kjenner dem alle. Som erfarne advokater innen personskadeerstatningsretten kan vi bistå deg slik at du unngår å komme i slike situasjoner.

Få dine rettigheter ivaretatt av spesialisert personskadeadvokat

Det hender at også advokater blir overkjørt av forsikringsselskapene eller det offentlige. Ofte skjer det fordi advokaten ikke har den nødvendige erfaring og kompetanse på området. Erstatnings- og forsikringsretten er et svært komplisert og omfattende rettsområde. Det er derfor helt nødvendig at du benytter en advokat som har den nødvendige kunnskapen innen personskadeerstatningsrett.

Med tidligere arbeidserfaring fra forsikringsselskaper og Pasientskadenemnda, i tillegg til praksis som skadelidtadvokat, har vi solid kjennskap til gjeldende rett innenfor personskadeerstatning. I tillegg kjenner vi forsikringsselskapenes og det offentliges interne arbeidsrutiner og prosedyrer godt, hvilket kan være helt avgjørende for utfallet av din personskadesak.

Advokatfirmaet bistår på alle trinn i saken – fra innmelding av skaden og frem til saken er endelig avsluttet.

Krav på dekning av advokatutgifter

I de fleste personskadesaker har du krav på å få dekket dine utgifter til advokat.

Ved personskade etter trafikkulykke og arbeidsulykke dekkes nødvendige kostander til advokat direkte av ansvarlig forsikringsselskap. Ved søknad om voldsoffererstatning har du som regel krav på dekning av advokatutgifter fra det offentlige, enten gjennom ordningen om fri rettshjelp, bistandsadvokatordningen eller direkte fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Tilsvarende ordninger gjelder i en rekke pasientskadesaker og legemiddelskadesaker.

I trygdesaker vil du normalt få dine utgifter til advokat dekket dersom du vinner frem med en klage, eventuelt gjennom ordningen med fri rettshjelp.

Mange har rettshjelpsdekning i tilknytning til innbo- eller hjemforsikring som dekker utgifter til advokat.

I saker som likevel ikke fanges opp av noen dekningsordning, men som vi har stor tro på vil vinne frem, tilbyr vi såkalt “No cure-no pay”. Det vil i korthet si at salær kun vil bli avkrevet dersom du når frem med ditt krav.

Vi hjelper deg med å avklare dine dekningsmuligheter.

Kontakt oss

Skadet og trenger personskadeadvokat? Få rett erstatning til rett tid, ta kontakt for uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Vi svarer deg normalt innen 24 timer.


Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.