Bistandsadvokat

Har du vært offer for en straffbar handling kan du få oppnevnt gratis bistandsadvokat. Det gjelder både den fornærmede og de etterlatte.

Bistandsadvokaten blir godtgjort av staten uten behovsprøving i forhold til fornærmedes (offerets) økonomi.

I saker som gjelder forsøk på drap og drap, herunder bildrap, samt saker med betydelig legemsbeskadigelse (personskade), vil man normalt få oppnevnt bistandsadvokat etter begjæring. Mange personskader etter trafikkulykker eller arbeidsulykker gir også rett til bistandsadvokat. Dette fordi skadevolderen kan ha overtrådt straffebestemmelser.

Mange advokater påtar seg bistandsoppdrag. Her som ellers er vår anbefaling at du velger en advokat som har spesialisert seg på slike oppdrag, og som har god erfaring med akkurat den typen straffbar handling som du har vært utsatt for.

Alle våre advokater har bred erfaring med bistandsoppdrag som gjelder straffbare voldshandlinger, herunder legemsbeskadigelser, drapsforsøk og drap. Det være seg typiske voldsskader, men også skader relatert til trafikkulykker og arbeidsulykker.

Vi har god kjennskap til straffeprosessens regler, med særlig fokus på fornærmedes rettigheter. Når vi i tillegg har omfattende prosedyreerfaring og kunnskap innen erstatningsretten sikrer vi at dine rettigheter blir godt ivaretatt.

Det legges vekt på ikke bare å yte juridisk bistand, men også å gi deg annen hjelp og støtte som anses rimelig og nødvendig for situasjonen du befinner deg i.

Retten til bistandsadvokat inntrer allerede ved den straffbare handling. Jo tidligere vi kommer inn i saken, dess bedre kan vi ivareta dine rettigheter.