Avkortning av erstatningen

Avkortning av erstatningen

Når man har blitt skadet er det lite hyggelig å få beskjed av forsikringsselskapet om at det vil bli foretatt avkortning av erstatningen grunnet egen medvirkning. Men ikke sjelden erfarer vi at forsikringsselskapet hevder at skadelidte selv er skyld i skaden, og at de dermed kan påberope seg retten til avkortning av erstatningen.

Avkortning vil si at erstatningsbeløpet skal reduseres på grunn av utvist skyld fra skadelidtes side. Forsett er den alvorligste skyldgraden hvor handlingen anses utført med (viten og) vilje. Grov uaktsomhet foreligger hvor handlingen anses å utgjøre et markert avvik fra vanlig forsvarlig opptreden. Videre kan brudd på sikkerhetsforskrifter medføre avkortning.

Det er mange forhold som kan danne grunnlag for avkortning av erstatningen. Ved trafikkskade kan det dreie seg om promillekjøring eller høy hastighet, uforsvarlig kjøring, manglende bruk av bilbelte, eller bruk av mobiltelefon under kjøring. Ved voldsskade kan det eksempelvis dreie seg om at man skal ha fremprovosert voldshandlingen.

Avkortningens størrelse fastsettes etter en bred skjønnsmessig vurdering hvor en lang rekke momenter inngår. Fastsettelsen gjøres ofte i prosent av erstatningen, eksempelvis 25 % ved manglende bilbeltebruk. Reduksjonen kan fort utgjøre betydelige beløp.

Avkortning av erstatningen kan bygge på lovbestemmelse eller avtale. Det finnes generelle bestemmelser i forsikringsavtaleloven og bilansvarsloven som gir forsikringselskapet rett til avkortning. Det er også vanlig at forsikringsavtaler inneholder egne klausuler om avkortning. Du kan lese mer om avkortning av erstatning etter bilansvarsloven her.

Selv om selskapet vil hevde at det kan foreta avkortning betyr ikke det nødvendigvis at det har adgang til det. Har du fått beskjed om avkortning grunnet egen medvirkning bør du få en spesialisert personskadeadvokat til å vurdere rettmessigheten. Vær oppmerksom på at det gjerne løper frister for hvor lenge du kan vente med å klage. Oversittes klagefristen mister du retten til å bestride grunnlaget og størrelsen på avkortningen.