Avkortning av erstatning på grunn av egen medvirkning

Når man har blitt skadet er det lite hyggelig å få beskjed om at erstatningen blir avkortet på grunn av egen skyld. Men ikke sjelden erfarer vi at forsikringsselskapet hevder at skadelidte selv er helt eller delvis ansvarlig for personskaden. Hvor forsikringsselskapet mener det foreligger slik medvirkning fra skadelidtes side er de ikke sene med å påberope seg retten til å avkorte i erstatningen.

Avkortning vil si at erstatningsbeløpet skal reduseres på grunn av utvist skyld fra skadelidtes side. Forsett er den alvorligste skyldgraden hvor handlingen anses utført med (viten og) vilje. Grov uaktsomhet foreligger hvor handlingen anses å utgjøre et markert avvik fra vanlig forsvarlig opptreden. Videre kan brudd på sikkerhetsforskrifter medføre avkortning.

Det er mange forhold som kan danne grunnlag for avkortning. Ved trafikkskade kan det dreie seg om promillekjøring og/eller høy hastighet, uforsvarlig kjøring, manglende bruk av bilbelte, eller mobiltelefonbruk under kjøring. Ved voldsskade kan det eksempelvis dreie seg om at man skal ha fremprovosert voldshandlingen.

Avkortningens størrelse fastsettes etter en bred skjønnsmessig vurdering hvor en lang rekke momenter inngår. Fastsettelsen gjøres ofte i prosent av erstatningen, eksempelvis 25 % ved manglende bilbeltebruk. Reduksjonen kan fort utgjøre betydelige beløp.

Selv om selskapet vil hevde at det kan foreta avkortning betyr ikke det nødvendigvis at det har adgang til det. Har du fått beskjed om avkortning bør du få en spesialisert personskadeadvokat til å vurdere rettmessigheten. Vær oppmerksom på at det gjerne løper frister for hvor lenge du kan vente med å klage. Oversittes klagefristen mister du retten til å bestride grunnlaget og størrelsen på avkortningen.